Delårsrapport Januari-mars 2018

Koncern 1 januari - 31 mars 2018

  • Nettoomsättning 3 791 kSEK (7 117 kSEK)
  • Resultat efter skatt -922 kSEK (992 kSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (0,02 SEK)
  • Soliditet 34 % (46 %)
  • Periodens kassaflöde 197 kSEK (2 889 kSEK)

Moderbolag 1 januari – 31 mars  2018

  • Nettoomsättning 50 kSEK (0 kSEK)
  • Resultat efter skatt uppgick till -268 kSEK (-192 kSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,00 SEK)
  • Soliditet 87 % (98%)

Siffrorna inom parentes gäller föregående år.

Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information.

svag Försäljning & Internationell expansion

Perioden kännetecknades av en mycket svag försäljning. Det är framförallt dotterbolaget Techtum som tappar försäljning på den svenska marknaden. Jämförelsen med föregående år haltar dock eftersom det var koncernens bästa kvartal någonsin. Under perioden lyckades dotterbolaget AlphaHelix Technologies engagera flera starka distributörer internationellt.

Ledningen varnade i tidigare rapporter för att försäljningen skulle minska. Detta på grund av att Techtum fått minskade resurser, till förmån för AlphaHelix Technologies. Dock blev nedgången djupare och mer långvarig än beräknat.

Kassaflödet är dock fortsatt positivt, bruttomarginalen är goda 49% och soliditeten acceptabla 34%.

Dotterbolaget Techtum lider fortfarande av att bolaget tappade KAPA som agentur. Den mycket starka försäljningen under första kvartalet 2017 bestod mycket av slutförsäljning av just KAPA. Ersättningsprodukterna fungerar förvisso mycket väl men många kunder köpte på sig stora lager under sagda slutförsäljning. Försäljningen drabbas också av att ett flertal större upphandlingar överklagats; varför kunderna väntar med större inköp. Bolaget minskade i antal säljare under andra halvåret 2017; vilket märks i försäljningen under Q1 2018. Under kvartalet har säljstyrkan ökat igen vilket skall synas i siffrorna under Q3/Q4.

AlphaHelix Technologies fortsätter med sin internationella expansion och har nu distributörssamarbeten i ett stort antal länder. Mycket kraft har lagts på utbildning av distributörerna eftersom produkterna är mycket komplexa. BugScreener™ genererar ökade intäkter från befintliga installationer; och förhoppningen är att fler installationer 

snart skall bidra till kassaflödet. Försäljningen av Rob™ går långsammare än budgeterat men försäljningen ökar successivt med ökat antal distributörer.

I januari lämnade koncernens VD Peter Herte sin position med omedelbar verkan, efter en överenskommelse med styrelsen. Tidigare VD Mattias Molin gick in som interims-VD. Rekrytering av ny VD har inletts.

Händelser efter perioden

AlphaHelix deltog i två stora, europeiska kongresser ECCMID i Madrid, ett möte för DNA-baserad diagnostik, samt Analytica i München, för laboratorieteknik. Vid bägge tillfällena marknadsfördes såväl BugScreener™ som Rob™ med god respons.

Ledningen beslutade under 2017 att åter tillföra säljresurser till dotterbolaget Techtum Lab. Nyrekrytering har skett dels under Q1; dels efter periodens slut.

AKTIEN

Bolagets aktiekurs har varit relativt stabil under perioden; volatiliteten har minskat något. Minsta dagshandelsvolym har minskat under perioden. Bolagets egna finansiella risk har ökat något. Sammantaget gör detta att kursrisken ökat något; liksom likviditetsrisken. Historiskt har ökat risk lett till att kursen höjts, trots att motsatsen torde gälla.

Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca 1 300 aktieägare.

Kortnamn: ALPH

ISIN-kod: SE0000885501

Antal aktier: 52 832 418

Verksamheten

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion som möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den patenterade funktionen möjliggör även svåra tekniker som HPE-PCR. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen.

Techtum Lab är sedan 42 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR/dPCR/NGS samt vätskehantering/lagring med tillhörande förbrukningsmaterial.

AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget.

Produkter

Techtums produkter för PCR/QPCR/NGS kännetecknas av förbättrade resultat och kostnadseffektivitet för användarna. Man säljer avancerade system för vätskehantering till forsknings- och diagnostiska laboratorier. Bolaget har marknadens största sortiment för biobanker.

AlphaHelix Technologies säljer en plattform för detektion av multiresistenta bakterier; BugScreener™. Man tillverkar och säljer Rob™ som är en vätskerobot inriktad på automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. αAmp är en specialiserad PCR-maskin för mycket krävande applikationer inom diagnostik och forskning.

 

Närstående

Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning.

 

Insynspersonernas innehav

Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i aktieinnehav anmälts sedan årsskiftet.

Insynsperson    Aktieinnehav
2018-03-31 2017-12-31
LabKompaniet* 27 831 490 27 831 490
Mattias Molin** 0 0

   * Insynspersonerna: Mikael Havsjö äger 50%, Håkan Evefors äger 25% och Ulrica Karlsson äger 25% av dessa aktier.

** Mattias Molin äger 860.000 teckningsoptioner

Nästa rapport

Delårsrapport för Q2 publiceras 2018-08-16.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Aktietorgets regler.

Ledningen har valt att kostnadsföra alla utvecklingskostnader löpande. Inga immateriella tillgångar gynnar eget kapital. Detta skall tas i beaktande vid eventuella jämförelser.

Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Nacka i april 2018

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Mattias Molin, VD, 070 – 8 970 790

 

Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26:e april 2018.

Om oss

AlphaHelix Molecular Diagnostics patenterade teknologi SuperConvection gör det möjligt att detektera och identifiera bakterier och virus snabbare än med annan teknologi på marknaden. Den patenterade teknologin ligger till grund för utveckling av ett nytt diagnostiskt koncept för point-of-care" marknaden där snabb detektion med hög känslighet är framträdande egenskaper. Dotterbolaget AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer produkter via distributörer inom PCR-/QPCR-området. PCR-maskinen & Amp baserat på SuperConvection och QPCR-/PCR-reaktionsuppsättningsroboten & utgör sortimentet. Dotterbolaget Techtum Lab är en etablerad distributör av PCR-/QPCR-utrustning och relaterat förbrukningsmaterial i Sverige (och Norden)."

Prenumerera

Dokument & länkar