Delårsrapport Januari-Mars 2019

Report this content

Koncern 1 januari - 31 mars 2019

  • Nettoomsättning 3 608 kSEK (3 791 kSEK)
  • Resultat efter skatt -351 kSEK (-922 kSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,02 SEK)
  • Soliditet 28 % (34 %)
  • Periodens kassaflöde 146 kSEK (197 kSEK)

Moderbolag 1 januari – 31 mars 2019

  • Nettoomsättning 50 kSEK (50 kSEK)
  • Resultat efter skatt uppgick till -181 kSEK (-268 kSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,00 SEK (-0,01 SEK)
  • Soliditet 80 % (87%)

 Siffrorna inom parentes gäller föregående år.

Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information.

Svag försäljning men goda nyckeltal

Perioden kännetecknades av en relativt svag försäljning. Första kvartalet är alltid förhållandevis svagt; och årets siffror är nästan identiska med föregående år. Dotterbolaget Techtum har haft en något högre försäljning medan AlphaHelix Technologies minskat något.

Kassaflödet är dock fortsatt positivt, bruttomarginalen är goda 46% och soliditeten acceptabla 28%.

Dotterbolaget Techtum Lab har under det senaste året fungerat utan egen VD. Detta har missgynnat försäljningen rejält. I januari utsågs därför Ulrica Karlsson till ny VD för Techtum Lab. Bolaget är fortsatt lönsamt och bidrar till koncernens finansiering.

Under Q1 ökade åter marknads- och säljaktiviteterna i Techtum. Med de långa säljcyklerna skall detta förhoppningsvis synas i siffrorna under Q2 och Q3.

Glädjande är att försäljningen av enzym ökar kraftigt. Här är kundernas förändringsvilja mycket låg och Techtum har lagt mycket kraft på denna försäljning. De användare som nu engagerats kommer antagligen att bidra till stabil omsättning under många år.

Dotterbolaget AlphaHelix Technologies största framgång under perioden är att det finska företaget Labema valde att förlänga sitt avtal avseende BugScreener™; initialt till slutet av året. Diskussioner pågår om ett längre kontrakt med Labema med start 2020-01-01. Vidare har AlphaHelix offererat ytterligare en installation av BugScreener™ i Finland; också det via Labema.

Under första kvartalet så stod BugScreener™ för nära 30% av koncernens omsättning. Intäkterna tillfaller dock fortfarande dotterbolaget Techtum.

Försäljningen av Rob™ går långsammare än budgeterat men försäljningen ökar successivt med ökat antal distributörer. Lönsamheten är dock fortsatt dålig.

Händelser efter perioden

Under april har den höga aktivitetsnivån fortsatt i dotterbolaget Techtum. Fokus har legat på åter vinna marknadsandelar i Sverige.

AlphaHelix australiensiska distributör BioTools Pty tecknade sin första order på vätskehanteringsroboten Rob™ under april månad.

AKTIEN

Bolagets aktiekurs har varit relativt stabil under perioden; volatiliteten har minskat något. Minsta dagshandelsvolym har minskat under perioden. Bolagets egna finansiella risk har ökat något. Sammantaget gör detta att kursrisken ökat något; liksom likviditetsrisken. Historiskt har ökat risk lett till att kursen höjts, trots att motsatsen torde gälla.

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har ca 1 300 aktieägare.

Kortnamn: ALPH

ISIN-kod: SE0000885501

Antal aktier: 52 832 418

Verksamheten

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion som möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den patenterade funktionen möjliggör även svåra tekniker som HPE-PCR. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen.

Techtum Lab är sedan över 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR/dPCR/NGS samt vätskehantering/lagring med tillhörande förbrukningsmaterial.

AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget.

Produkter

Techtums produkter för PCR/QPCR/NGS kännetecknas av förbättrade resultat och kostnadseffektivitet för användarna. Man säljer avancerade system för vätskehantering till forsknings- och diagnostiska laboratorier. Bolaget har marknadens största sortiment för biobanker.

AlphaHelix Technologies säljer en plattform för detektion av multiresistenta bakterier; BugScreener™. Man tillverkar och säljer Rob™ som är en vätskerobot inriktad på automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. αAmp är en specialiserad PCR-maskin för mycket krävande applikationer inom diagnostik och forskning.

Närstående

Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning.

Insynspersonernas innehav

Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i aktieinnehav anmälts sedan årsskiftet.

Insynsperson    Aktieinnehav
2019-03-31 2018-12-31
LabKompaniet* 27 831 490 27 831 490
Mattias Molin 150 000 150 000

   * Insynspersonerna Mikael Havsjö och Ulrica Karlsson kontrollerar 50% var av rösterna i detta bolag.

Nästa rapport

Delårsrapport för Q2 publiceras 2019-08-15.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Spotlight Stock Markets regler.

Ledningen har valt att kostnadsföra alla utvecklingskostnader löpande. Inga immateriella tillgångar gynnar eget kapital. Detta skall tas i beaktande vid eventuella jämförelser.

Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Nacka i april 2019

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Mattias Molin, VD, 070 – 8 970 790

Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24:e april 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar