DELÅRSRAPPORT Juli - September 2021

Report this content

Koncern 1 juli - 30 september 2021
•    Nettoomsättning 6 667 kSEK (4 896 kSEK)
•    Resultat efter skatt -107 kSEK (157 kSEK) 
•    Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00 SEK)
•    Soliditet 76 % (42 %)


Moderbolag 1 juli – 30 september  2021
•    Nettoomsättning 75 kSEK (50 kSEK)
•    Resultat efter skatt uppgick till -78 kSEK (-298 kSEK)
•    Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01 SEK)
•    Soliditet 99 % (72 %)

Siffrorna inom parentes gäller föregående år. 
Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information.
 
 

VD Mikael Havsjö om tredje kvartalet

”Under det tredje kvartalet har fokus legat på att förbereda Techtum och Cybergene inför en framtida expansion. Techtum har stärkt organisationen så den är förberedd att hantera en säljorganisation i Norden; varför marknadssidan stärkts med två personer. Vidare har bolaget genomgått en rätt omfattande omorganisering på marknads och säljsidan. Investeringar har gjorts i program för att effektivisera arbetet samt att bolaget reviderat inriktningen på kvalitetsarbetet. En ny hemsida som är tydligare och mer lätthanterlig har lanserats. 

I Cybergene har även där marknadssidan stärkts för att hantera ökat antal distributionskanaler. Jag ser positivt på att vi snart har anställt en person som är kompetent att alternera mellan produktion och utveckling. Behovet av större lokaler blir tydligt i samband med planeringen för att bolaget effektivt ska hantera certifiering, produktion och lansering av ny diagnostik. 

AlphaHelix Technologies har haft låg omsättning och verksamhet under kvartalet. Produkterna marknadsförs idag av de andra dotterbolagen varför kostnadsmassan hålls nere.

Det känns viktigt att vi fick möjlighet att fokusera på att stärka både Techtums och Cybergenes organisationer under kvartalet. Baksidan är att det beror på den låga kundaktivitet och försäljning vi ser varje tredje kvartal. Koncernens omsättning har ökat med 36% jämfört med föregående år. Verksamheten visar fortsatt lönsamhet med ett netto om 429 kSEK innan ”goodwill” avskrivning efter förvärvet av Cybergene om 536 kSEK.

Även om vi ser en minskad försäljning av pandemirelaterad produkter så är omsättningen av dessa fortsatt mycket god. Pandemins minskade belastning på sjukvården innebär att det finns tid för de kliniska laboratorierna att se över sina behov av CE IVDR certifierade tester och instrument innan det nya regelverket träder in i maj. Vi intensifierar det arbetet ytterligare.

Jag ser med god tillförsikt fram emot nästa kvartal samt första halvåret 2022. Koncernens bolag är redo för att expandera både geografiskt och produktmässigt. Ekonomin är stark med bra kassa och kassaflöde. Vi har nära kontakt med investerare som tror på vår vision och strategi. Jag dristar mig till att säga att koncernen har aldrig haft en intressantare framtid sedan vi tog över 2011” avslutar Mikael Havsjö sin genomgång av koncernens tredje kvartal.   
 
KVARTALET I KORTHET
Koncernens resultat var – 107 kSEK. Omsättning ökade med 36 % till 6 667 kSEK varav Cybergene bidrog med 695 kSEK under perioden.
Bruttomarginal för koncernen är 42 %. Omsättningens ökning de tre första kvartalen är goda 81 %. 

HÄNDELSER EFTER PERIODEN
Techtum har lanserat ny hemsida som är enklare att använda. Diagnostik plattformen EasyNAT har utökat antalet tester.

AKTIEN
Bolagets aktiekurs har varit relativt stabil under perioden varför vi beslöt att upphöra med likviditetsarbetet för aktien.    Dagshandelsvolymen ligger generellt på en högre nivå. 

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har ca 1 300 aktieägare. 

Kortnamn: ALPH
ISIN-kod: SE0000885501
Antal aktier: 63 398 901


VERKSAMHETEN
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB och Cybergene. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende som möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbt med maximal känslighet. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen. 

Techtum Lab är sedan över 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR, QPCR, NGS, diagnostik samt vätskehantering och lagring. 

AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget.

Cybergene utvecklar, producerar och säljer genetisk fosterdiagnostik samt genetisk missfalls- och infertilitetsdiagnostik.  

PRODUKTER
Techtums sortiment kännetecknas av produkter som förbättrar resultat med ökad kostnadseffektivitet. Produkterna är noggrant selekterade och har vanligtvis en avancerad teknologi samt god intjäning på tillhörande förbrukning. 

AlphaHelix Technologies säljer en plattform för detektion av multiresistenta bakterier; BugScreener™ samt Rob™, en vätskerobot för automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner. 

Cybergene säljer ChromoQuantTM för kvantitativ analys av genetiska defekter hos foster samt genetiska defekter som leder till missfall eller manlig sterilitet. 

NÄRSTÅENDE
Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning.
INSYNSPERSONERNAS INNEHAV
Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i aktieinnehav anmälts under andra kvartalet.
Insynsperson       Aktieinnehav    
    2021-09-30    2020-12-31
Labkompaniet*    20 873 618    27 831 490
Active Healthtech**    3 478 936    3 478 936
 * Insynspersonerna Mikael Havsjö och Ulrica Karlsson kontrollerar 50% var av rösterna i detta bolag.
 ** Insynspersonen Artur Aira kontrollerar 100% av rösterna i detta bolag.

Nästa rapport. 
Bokslutskommuniké för 2021 publiceras 2022-02-17. 

REDOVISNINGSPRINCIPER
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Spotlight Stock Markets regler.

Ledningen har valt att kostnadsföra alla utvecklingskostnader löpande. Inga immateriella tillgångar gynnar eget kapital. Detta skall tas i beaktande vid eventuella jämförelser.

Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Nacka i oktober 2021
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) 
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Mikael Havsjö, VD, 070 – 788 1208

Resultaträkning i sammandrag - koncern (kSEK)
    Q3 2021    Q3 2020    Q1 – Q3 2021    Q1 - Q3 
2020    Helår 2020
Nettoomsättning    6 667    4 896    31 907    17 463    23 526
Summa intäkter    6 955    4 896    32 545    17 474    23 712
Rörelsekostnader    -6 575    -4 675    -26 553    -15 457    -21 952
Avskrivningar    -571    -79    -820    -236    -211
Rörelseresultat    -191    142    5 172    1 781    1 549
Finansiella poster netto    -10    15    -35    -22    -28
Resultat efter finansiella poster    -201    157    -5 137    1 759    1 521
Skatt    94                         -96        -7
Resultat efter skatt       -107    157      5 041    1 759    1 514
                    

Balansräkning i sammandrag  - koncern  (kSEK)
    2021-09-30    2020-09-30    2020-12-31
Immateriella anläggningstillgångar    9 881    0    0
Materiella anläggningstillgångar    7    268    93
Finansiella anläggningstillgångar    400    0    0
Lager    6 700    4 349    4 850
Kundfordringar    2 637    2 069    3 067
Övriga omsättningstillgångar    1 255    785    472
Kassa och bank    7 978    178    1 420
Summa tillgångar    28 858    7 649    9 902
            
Eget Kapital    22 006    3 245    2 999
Uppskjuten skatt    1 267    0    0
Långfristiga skulder    675    0    900
Kortfristiga skulder    4 910    4 404    6 003
Summa eget kapital och skulder    28 858    7 649    9 902

Ställda säkerheter                                                    
3 400    
3 400    
3 400


Nyckeltal
    Q3 2021    Q3 2020    2020
Soliditet, %    76    42    30
Antal aktier    63 398 901    52 832 418    52 832 418
Resultat per aktie SEK    0,00    0,00    0,03
Medeltal anställda    8    8    8


    Resultaträkning i sammandrag  - moderbolaget (kSEK)
    Q3 2021    Q3 2020    Q1-Q3 2021     Q1–Q3 2020    Helår
2020
Nettoomsättning    75    50    175    150    200
Övriga intäkter                    
Summa intäkter    75    50    175    150    200
Rörelsekostnader    -150    -348    -595    -923    -997
Avskrivning anläggningstillg.                    
Rörelseresultat    -75    -298    -420    -773    -771
Finansiella poster netto    0    0    0    0    0
Resultat efter finansiella poster    -3     -298     -420     -773     -771 
Skatt    0    0    -174    0    0
Resultat efter skatt    -78    -298    -594    -773    1 489
                    
Balansräkning i sammandrag  - moderbolaget (kSEK)
    2021-09-30    2020-09-30    2020-12-31
Immateriella anläggningstillgångar        0    
Materiella anläggningstillgångar    0    0    0
Finansiella anläggningstillgångar    20 020    6 993    6 993
Lager    0    0    0
Kundfordringar    94    0    0
Övriga omsättningstillgångar    1 250    1 103    1 213
Kassa och bank    450    161    118
Summa tillgångar    21 814    8 257    8 324
            
Eget Kapital    21 597    5 963    6 736
Långfristiga skulder    0    0    0
Kortfristiga skulder    217    2 294    1 588
Summa eget kapital och skulder    21 814      8 257      8 324

Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021.

Prenumerera