Kallelse årsstämma

Report this content

Aktieägarna i AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21:e maj 2019 kl. 14.00 i bolagets lokaler i Nacka; Västra Finnbodavägen 4B.

RÄTT ATT DELTAGA
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 15:e maj 2019. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut, måste denna dag tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget namn. Begäran om sådan registrering måste göras i god tid. 

ANMÄLAN
Förutom den ovan nämnda registreringen måste anmälan om deltagande göras till bolaget senast onsdagen den 15:e maj kl 12.00 under adress AlphaHelix Molecular Diagnostics AB, Att. Mattias Molin, Västra Finnbodavägen 4B, 131 30 Nacka eller via e-post mattias.molin@alphahelix.com. Vid anmälan skall uppges namn, adress, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör fullmakten i original samt bestyrkta kopior av registreringsbevis och andra behörighetshandlingar insändas före stämman.

DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 12. Val av styrelse och revisorer
 13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
 14. Övriga frågor
 15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande (punkt 1)
Årsstämman föreslås välja Mattias Molin till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 9)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöter samt revisorsarvoden (punkt 11)
Årsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget utgår med 50 000 SEK.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer

Årsstämman föreslås välja om sittande styrelse. Förslag till stämman är vidare att revisionsbolaget Baker Tilly Umeå AB med huvudansvarig revisor Åsa Dahlgren, väljs som revisor intill slutet av årsstämman 2020.

Bemyndigande, nyemissioner (punkt 13)
Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 10 566 483 aktier, d.v.s. motsvarande sammanlagt högst tjugo (20) procent av aktiekapitalet vid dagen för denna kallelse. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport. Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna finansiera eventuella framtida bolagsförvärv eller annan utveckling av verksamheten.

Styrelsen föreslås ha rätt att företa de justeringar och ändringar som är nödvändiga för registrering av beslut och bemyndigande.

Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorsyttrande enligt aktiebolagslagen 8 kap 54 (p 13) samt styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängliga hos bolaget samt på Spotlight Stock Market senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Nacka i april 2019

Styrelsen

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab  AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975.

Prenumerera

Dokument & länkar