Uttalande från styrelsen för Altima med anledning av offentligt erbjudande från Ramirent

Uttalande från styrelsen för Altima med anledning av offentligt erbjudande från Ramirent Styrelsen för Altima AB (publ) ("Altima") har tagit del av ett erbjudande från Ramirent Oyj ("Ramirent") till de blivande aktieägarna i Altima att överlåta sina aktier till Ramirent i utbyte mot nyemitterade aktier i Ramirent, motsvarande ett värde om 77,91 kronor (8,72 euro) per aktie ("Erbjudandet"). Styrelsen för Altima rekommenderar enhälligt Altimas blivande aktieägare att acceptera Erbjudandet. Offentligt erbjudande från Ramirent Ramirent erbjuder 0,6054 nyemitterad aktie i Ramirent för varje aktie i Altima. Baserat på sista betalkurs för Ramirentaktien om 14,40 euro och en växelkurs EUR/SEK om 8,937 den 9 december 2003 (den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet) motsvarar värdet av Erbjudandet 77,91 kronor (8,72 euro) per Altimaaktie. Altimaaktien är ännu inte föremål för marknadsnotering 1) varför en traditionell budpremie baserad på börskurs inte kan beräknas. Beräknat på eget kapital i Altima per den 30 september 2003 om 52,05 kronor (5,82 euro) per aktie innebär värdet på Erbjudandet enligt ovan en budpremie om 49,7 procent i förhållande till eget kapital per aktie. Om beräkningen istället baseras på genomsnittet av sista betalkurs för Ramirents aktie under de senaste 30 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande motsvarar Erbjudandet en budpremie om 48,2 procent i förhållande till eget kapital per Altimaaktie. Vid full anslutning till Erbjudandet kommer cirka 6,2 miljoner nya aktier i Ramirent att emitteras. Beräknat på sista betalkurs för Ramirents aktie den 9 december 2003 är marknadsvärdet av Ramirents erbjudande till Altimas aktieägare cirka 798 miljoner kronor (89,3 miljoner euro). Vid full anslutning till Erbjudandet kommer Altimas blivande aktieägare att äga 48,4 procent av kapital och röster i den nya koncernen 2) . Altimas blivande huvudägare Nordstjernan kommer att äga 17,1 procent av kapital och röster och blir därmed största ägare i den nya koncernen. För en redogörelse avseende villkoren för Erbjudandet hänvisas till Ramirents pressmeddelande daterat den 10 december 2003. Altima och Ramirent har den 9 december 2003 ingått ett avtal enligt vilket parterna skall verka för ett genomförande av Erbjudandet samt avstå från åtgärder som kan förhindra genomförandet av Erbjudandet. I samband med utdelningen av Altima har aktieägare i NCC som erhållit 50 aktier eller färre i Altima erbjudits ett förenklat förfarande innebärande en möjlighet att courtagefritt avyttra sina Altimaaktier. Med anledning av Erbjudandet kommer aktieägare i Altima istället, att genom Ramirents försorg, erbjudas en förenklad försäljningsprocess, varigenom de nya Ramirent-aktier som aktieägare är berättigade till enligt Erbjudandet, dock högst 605 Ramirentaktier per aktieägare (motsvarande 1 000 Altimaaktier), säljs för aktieägarnas räkning och vederlaget utbetalas till aktieägarna i svenska kronor. Den förenklade försäljningsprocessen gäller under förutsättning att Erbjudandet fullföljs. Göteborg, den 10 december 2003 Altima AB (publ) Styrelsen Presskonferens i Helsingfors äger rum den 10 december 2003 Plats: World Trade Center Helsinki, Marski Hall, våning 3 Tid: 09.45 (lokal tid) Presskonferens i Stockholm äger rum den 10 december 2003 Plats: Nordstjernan AB, Stureplan 3, våning 5 Tid: 14.00 (lokal tid) Anmälan till presskonferensen i Stockholm görs via mail till marjo.hultgren@ncc.se, eller på telefon 08-5855 1902 För ytterligare information: Tryggve Sthen, styrelsens ordförande, tel 031-578 429 eller 0706-21 77 15 Mikael Öberg, verkställande direktör, tel 031-57 84 30 eller 0706-71 90 04 Med en omsättning på cirka 1,4 miljarder kronor och 950 medarbetare är Altima en av de största aktörerna inom maskinuthyrningsbranschen i Norden och Baltikum. Läs mer om företaget på www.altimagroup.com. 1) NCC har beslutat att dela ut samtliga aktier i Altima till sina aktieägare. Bolaget förväntas noteras på Stockholmsbörsens O-lista med första handelsdag den 16 december 2003. Avstämningsdag för erhållande av Altimaaktier har fastställts till den 12 december 2003. Sista dag för handel i NCC-aktien inklusive rätt till utdelning var den 9 december 2003. 2) Beräknat före utspädning. Motsvarande siffra efter full utspädning är 45,7 procent av kapital och röster. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/10/20031210BIT00050/wkr0001.doc Hela pressmeddelandet http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/10/20031210BIT00050/wkr0002.pdf Hela pressmeddelandet

Dokument & länkar