Altor AB lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Transcom

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Altor AB (”Altor”), som ägs gemensamt av Altor Fund IV (No. 1) AB och Altor Fund IV (No. 2) AB (tillsammans ”Altor Fund IV”), vilka förvaltas av Altor Fund Manager AB, lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Transcom WorldWide AB (”Transcom” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga sina aktier i Transcom till Altor (”Erbjudandet”). Stamaktierna i Transcom är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

 •  Altor erbjuder 87,50 kronor kontant för varje aktie i Transcom (”Erbjudandevederlaget”).[1] Erbjudandet innebär att Transcom värderas till cirka 2 294 miljoner kronor.[2] 
 •  Erbjudandet innebär en premie om:

              -  cirka 36,6 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 64,05 kronor för Transcom-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 90 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande;

              -  cirka 37,2 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 63,79 kronor för Transcom-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande;

              -  cirka 41,6 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 61,81 kronor för Transcom-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 10 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande; och

              -  cirka 35,7 % jämfört med stängningskursen om 64,50 kronor för Transcom-aktien på Nasdaq Stockholm den 20 december 2016, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande.

 •  Transcoms oberoende kommitté rekommenderar enhälligt Bolagets aktieägare att acceptera Erbjudandet.[3] Den oberoende kommittén har inhämtat ett värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion) från Deloitte.
 •  Altor är Bolagets största ägare med ett innehav om cirka 24,3 % av aktierna och rösterna i Bolaget.
 •  Creades AB (”Creades”), SEB SICAV 2 – SEB Listed Private Equity Fund och SEB Alternative Strategies SICAV – SEB Industrial Opportunities (tillsammans ”SEB-fonderna”) samt Fjärde AP-fonden, som tillsammans innehar cirka 28,8 % av aktierna och rösterna i Transcom, har på vissa villkor åtagit sig att acceptera Erbjudandet.
 •  Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Altors ägare har åtagit sig att tillhandahålla Altor de medel som är nödvändiga för att genomföra Erbjudandet.
 •  Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 16 januari 2017 och avslutas omkring den 21 februari 2017.

”Under 2015 blev Altor största aktieägare i Transcom. Vi står bakom bolagets strategi och inriktningen på det arbete ledningen driver, men nu vill vi öka takten, göra investeringar för ökad digitalisering och genomföra tilläggsförvärv. Parallellt behöver vi även fortsätta att se över bolagets struktur och arbeta med kostnadseffektiviteten”, säger Klas Johansson, styrelseledamot i Transcom och partner i Altor Fund Manager AB.

”Börsen är en bra ägarform genom flera av ett bolags typiska utvecklingsfaser, men efter ett drygt år i Transcom ser vi att snabbare och mer genomgripande förändringar behövs och då kan en period av privat ägande vara en bra lösning. Vi har en lång investeringshorisont, resurser och kapital för att bygga ett starkare och långsiktigt konkurrenskraftigare Transcom”, säger Klas Johansson.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet
Transcom har under en period varit i förändring, där ledningen lyckats väl med att stärka och stabilisera bolagets operationella såväl som finansiella ställning. Altor tror dock att den fortsatta utvecklingen av bolaget behöver accelereras och stödjas av ytterligare investeringar och tilläggsförvärv. Detta är drivet både av den befintliga strategin och av omvärldsfaktorer som förändras snabbt och ställer högre krav på kontinuerliga produktivitetsförbättringar, digital anpassning och teknisk utveckling. Med detta som bakgrund tror Altor att Transcom i en nästa fas bäst skapar nödvändig konkurrenskraft tillsammans med en långsiktig och kapitalstark huvudägare i privat miljö.

Altor anser att Erbjudandet är finansiellt attraktivt för Transcoms aktieägare och att det innebär en långsiktig och attraktiv lösning för Bolaget, dess anställda och dess kunder. Altor, som redan genom sitt nuvarande intresse i Transcom har en god överblick av hur Bolagets verksamhet bedrivs, avser att stödja Bolaget och dess ledning i det fortsatta arbetet med effektivisering och utveckling av verksamheten. Altor har inte för avsikt att väsentligt ändra de övergripande strategier som etablerats tillsammans med ledning och styrelse under det senaste året. Altor kommer dock öka fokus på investeringar i digitalisering och tilläggsförvärv som del i att snabbare förbättra bolagets kunderbjudande, position och konkurrenskraft.

Altor sätter stort värde på Transcoms ledning och medarbetare och är övertygat om att Erbjudandet kommer att skapa tillväxt och positiva effekter för såväl Bolagets medarbetare som för övriga intressenter. Transcom är redan ett företag i förändring, där en del av det pågående arbetet syftar till att sänka kostnader. Altor förutser inte att Erbjudandets genomförande kommer att medföra väsentliga förändringar för Transcoms anställda, ledning, anställningsvillkor, eller för sysselsättningen och de platser där Transcom bedriver verksamhet, utöver vad som kan komma att följa av den strategi som Bolaget redan beslutat om. Altor har inte fattat några beslut om väsentliga förändringar avseende Transcoms anställda, ledning, anställningsvillkor eller avseende sysselsättningen och de platser där Bolaget bedriver verksamhet. Under perioden efter att Erbjudandet har fullföljts, och efter noggrann analys, kommer Altor att utvärdera dessa frågor och hur Bolaget bäst utvecklas vidare.

Erbjudandet
Altor erbjuder 87,50 kronor kontant för varje aktie i Transcom. Om Transcom betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer Erbjudandevederlaget att reduceras i motsvarande mån. Erbjudandet innebär att Transcom värderas till cirka 2 294 miljoner kronor.[4]

Courtage kommer inte att utgå i samband med redovisning av likvid för de av Altor förvärvade aktierna i Erbjudandet.

Erbjudandet innebär en premie om:

    -               cirka 36,6 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 64,05 kronor för Transcom-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 90 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande;

    -               cirka 37,2 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 63,79 kronor för Transcom-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande;

    -               cirka 41,6 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 61,81 kronor för Transcom-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 10 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande; och

    -               cirka 35,7 % jämfört med stängningskursen om 64,50 kronor för Transcom-aktien på Nasdaq Stockholm den 20 december 2016, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande.

Altor innehar 6 377 238 aktier i Transcom, motsvarande cirka 24,3 % av aktierna och rösterna i Transcom (exklusive 702 966 aktier som innehas av Transcom).

Utöver vad som angivits ovan, innehar Altor inte några finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot aktierna i Transcom. Altor har inte under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande förvärvat eller åtagit sig att förvärva några aktier i Transcom eller finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot aktierna i Transcom. (För information om åtaganden från större aktieägare att acceptera Erbjudandet, se ”Åtaganden att acceptera Erbjudandet” nedan.)

Altor kan komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i Transcom utanför Erbjudandet. Sådana förvärv eller överenskommelser kommer i sådant fall ske i överensstämmelse med svensk lag och Nasdaq Stockholms Takeover-regler (”Takeover-reglerna”), och kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

Vissa närståendefrågor m.m.
Altor är största aktieägare i Transcom. Klas Johansson är styrelseledamot i Altor, partner i Altor Fund Manager AB samt styrelseledamot i Transcom. Detta medför att Erbjudandet omfattas av bestämmelserna i avsnitt III i Takeover-reglerna. I de bestämmelserna föreskrivs bland annat att Transcom är skyldigt att inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande (fairness opinion). Som framgår nedan har så också skett.

Fredrik Cappelen har ett konsultavtal med Altor Fund Manager AB enligt vilket Fredrik Cappelen utför vissa rådgivningstjänster. Erik Törnberg är investeringsansvarig på Creades, som har lämnat ett åtagande om att acceptera Erbjudandet (se avsnittet ”Åtaganden att acceptera Erbjudandet” nedan).

Klas Johansson, Fredrik Cappelen och Erik Törnberg har mot ovanstående bakgrund inte deltagit och kommer inte att delta i Transcoms handläggning av, eller beslut i anledning av, Erbjudandet. Detta innebär att Transcoms styrelse inte är beslutsför i frågor som är relaterade till Erbjudandet. Transcoms styrelse har emellertid beslutat att utse en oberoende kommitté att fatta de beslut i anledning av Erbjudandet som annars hade ankommit på styrelsen att fatta. Den oberoende kommittén består av styrelseledamöterna Henning Boysen (styrelsens ordförande), Liselotte Hägertz Engstam och Mikael Larsson. Den oberoende kommittén har på denna grund utvärderat Erbjudandet och handlagt frågor relaterade till Erbjudandet.

Rekommendation från Transcoms oberoende kommitté och fairness opinion från Deloitte
Transcoms oberoende kommitté har enhälligt beslutat att rekommendera Bolagets aktieägare att acceptera Erbjudandet. Den oberoende kommittén har inhämtat ett värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion) från Deloitte, enligt vilket, baserat på de antaganden och reservationer som anges i utlåtandet, Erbjudandet är skäligt från finansiell utgångspunkt för aktieägarna i Transcom.

Åtaganden att acceptera Erbjudandet
Creades, SEB-fonderna och Fjärde AP-fonden, som tillsammans innehar 7 553 335 aktier, motsvarande cirka 28,8 % av aktierna och rösterna i Transcom,[5] har genom separata avtal åtagit sig att på vissa villkor acceptera Erbjudandet. Dessa åtaganden är villkorade av att ingen annan part offentliggör ett konkurrerande erbjudande om förvärv av samtliga utestående aktier i Transcom till ett pris per aktie som överstiger Erbjudandevederlaget med mer än 3 % (”3 %-tröskeln”) och att Altor i sådant fall beslutar att inte matcha det konkurrerande erbjudandet (”Matchningsrätten”) inom fem arbetsdagar. 3 %-tröskeln och Matchningsrätten gäller för varje konkurrerande erbjudande och varje höjning av vederlaget i ett lämnat konkurrerande erbjudande. Åtagandena är vidare villkorade av att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast den 15 mars 2017. Åtagandena är också villkorade av att Altor inte i något väsentligt avseende bryter mot Takeover-reglerna eller annat på Erbjudandet tillämpligt regelverk, innefattande EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU).

Villkor för Erbjudandet

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av att:

 1. Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Altor blir ägare till mer än 90 % av det totala antalet aktier i Transcom;
 2. samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Transcom erforderliga myndighets- och regulatoriska tillstånd, godkännanden, beslut eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits, i varje enskilt fall, på för Altor acceptabla villkor;
 3. inga omständigheter, som Altor inte hade kännedom om vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller rimligen kan förväntas väsentligt negativt påverka, Transcoms försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar;
 4. varken Erbjudandet eller förvärvet av Transcom helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller någon motsvarande omständighet, som föreligger eller rimligen kan förväntas och som Altor inte rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande;
 5. Transcom inte vidtar någon åtgärd som är ägnad att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande;
 6. ingen information som offentliggjorts av Transcom eller lämnats av Transcom till Altor är väsentligt felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Transcom har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts av Transcom; samt 
 7. inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Transcom på villkor som för aktieägarna i Bolaget är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet. 

Altor förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Såvitt avser villkor 2.–7. får emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Altors förvärv av aktier i Transcom.

Altor förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av ovanstående villkor, inklusive att, såvitt avser villkor 1. ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägre anslutningsgrad.

Finansiering
Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Altors ägare har åtagit sig att tillhandahålla Altor de medel som är nödvändiga för att genomföra Erbjudandet.

Due diligence
Altor har genomfört en sedvanlig och begränsad företagsutvärdering (så kallad due diligence-undersökning) av Transcom av bekräftande slag i samband med förberedelserna inför Erbjudandet. Transcom har meddelat Altor att, utöver information om Transcoms förväntade resultat under och utsikter för det fjärde kvartalet 2016 samt information kring det förväntade resultatet för helåret 2017 i förhållande till Bolagets finansiella mål, vilka kommer att offentliggöras av Transcom i samband med offentliggörandet av Transcoms oberoende kommittés rekommendation av Erbjudandet, har ingen information som inte tidigare offentliggjorts och som rimligen kan förväntas påverka priset på Transcoms aktier lämnats till Altor i samband med denna granskning.

Aktierätter utställda av Transcom till deltagare i Transcoms långsiktiga incitamentsprogram
Erbjudandet omfattar inte aktierätter utställda till deltagare i Transcoms långsiktiga incitamentsprogram. Altor avser att verka för att deltagarna i programmen ges en skälig behandling i samband med transaktionen. Erbjudandet omfattar således inte de aktier av serie C i Transcom som innehas av Transcom som säkerhet för fullgörande i enlighet med Transcoms långsiktiga incitamentsprogram.

Preliminär tidplan
Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 16 januari 2017 och avslutas omkring den 21 februari 2017. En erbjudandehandling för Erbjudandet kommer att offentliggöras kort före inledningen av acceptfristen. Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 24 februari 2017, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 3 mars 2017.

Altor förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Förvärvet av Transcom kommer att anmälas till relevanta konkurrensmyndigheter. Konkurrensgodkännanden förväntas ha erhållits före utgången av acceptfristen.

Tvångsinlösen och avnotering
Om Altor blir ägare till mer än 90 % av aktierna i Transcom avser Altor att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Bolaget enligt aktiebolagslagen (2005:551). I samband därmed kommer Altor att verka för att Transcoms aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Altor i korthet
Altor är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556962-4108. Altor ägs gemensamt av Altor Fund IV (No. 1) AB, organisationsnummer 556962-9172, och Altor Fund IV (No. 2) AB, organisationsnummer 556962-9198, och har sitt säte i Stockholm med adressen Box 16116, 103 23 Stockholm. Altor har aldrig bedrivit och bedriver inte heller för närvarande någon verksamhet. Bolagets enda syfte är att inneha aktierna i Transcom, genomföra Erbjudandet och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att finansiera och fullfölja Erbjudandet samt vara verksamt som moderbolag åt Transcom.

Altor Fund IV är en buyout-fond, med hemvist i Sverige, som förvaltas av Altor Fund Manager AB, organisationsnummer 556962-9149. Altor Fund Manager AB har tillstånd från Finansinspektionen enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och står följaktligen under Finansinspektionens tillsyn. Altor Fund IV har två miljarder euro i utfäst kapital och ett investeringsfokus riktat gentemot medelstora bolag på den nordiska marknaden, med en investeringshorisont på upp till 15 år. Den nuvarande portföljen innehåller åtta investeringar; förutom Transcom även Norican, Infotheek, Skandiabanken ASA (publikt), Realia, Navico, Spectrum (publikt) och Hamlet Protein.

Altor Fund IV är den fjärde fonden i Altorfamiljen vars första fond, Altor 2003 Fund, grundades år 2003. Samtliga tidigare fonder är topprankade enligt Preqin. Tidigare och nuvarande innehav utgörs av bolag såsom Dustin, Byggmax, Carnegie, Piab, Rossignol, Helly Hansen, Apotek Hjärtat och SATS Elixia.

Uttalande från Aktiemarknadsnämnden
Aktiemarknadsnämnden har genom beslut AMN 2016:44 medgivit Altor dispens från skyldigheten att lämna Erbjudandet till aktieägare med hemvist i USA. För fullständigt uttalande, se www.aktiemarknadsnamnden.se.

Tillämplig lag och tvister
Erbjudandet, och de avtal som ingås mellan Altor och aktieägare i Transcom med anledning av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas enligt svensk materiell rätt. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande Regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har Altor, i enlighet med lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, den 15 december 2016 genom avtal åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm att följa ovan angivna regler, avgöranden och besked samt att underkasta sig de sanktioner som Nasdaq Stockholm kan ålägga Altor vid överträdelse av Takeover-reglerna. Den 21 december 2016 informerade Altor Finansinspektionen om Erbjudandet och de ovan angivna åtagandena gentemot Nasdaq Stockholm.

Rådgivare
Altor har anlitat Nordea och Danske Bank som finansiella rådgivare samt Mannheimer Swartling som juridisk rådgivare. PwC Transaction Services har biträtt Altor i finansiella och skatterelaterade frågor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tor Krusell
Informationschef, Altor Equity Partners
Tel: +46 70 543 87 47
E-post: tor.krusell@altor.se

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på: www.altor.com/transcomoffer

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av Altor i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2016, kl. 07.30.

Transcom i korthet
Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Transcom levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnelsehantering genom dess omfattande nätverk av kontaktcentra och hemagenter. Bolaget har ca 30 000 specialister i 53 anläggningar i 21 länder, som levererar tjänster på 33 språk till kunder i olika branscher. Transcoms aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under symbolen TWW.

Viktig information
Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Altor kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Altor kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Med “USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wakeöarna och Nordmarianerna), varje stat inom Amerikas förenta stater samt Columbiadistriktet.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse i innehåll mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Framtidsinriktad information
Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom ”bedöms”, ”förväntas” eller ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Altors kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och Altor har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av tillämplig lag och annan reglering.


[1] Om Transcom betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer Erbjudandevederlaget att reduceras i motsvarande mån.

[2] Baserat på 26 213 618 aktier, vilket är det totala antalet utgivna aktier i Transcom, exklusive 702 966 aktier som innehas av Transcom.

[3] Klas Johansson, Fredrik Cappelen och Erik Törnberg har inte deltagit och kommer inte att delta i Transcoms oberoende kommittés handläggning av, eller beslut i anledning av, Erbjudandet. För ytterligare information, se avsnittet ”Vissa närståendefrågor m.m.”.

[4] Baserat på 26 213 618 aktier, vilket är det totala antalet utgivna aktier i Transcom, exklusive 702 966 aktier som innehas av Transcom.

[5] Creades innehar 2 822 196 aktier, motsvarade cirka 10,8 % av aktierna och rösterna i Transcom, SEB-fonderna innehar 3 419 240 aktier, motsvarande cirka 13,0 % av aktierna och rösterna i Transcom och Fjärde AP-fonden innehar 1 311 899 aktier, motsvarade cirka 5,0 % av aktierna och rösterna i Transcom (exklusive 702 966 aktier som innehas av Transcom).

Prenumerera

Dokument & länkar