AlzeCure offentliggör delårsrapport för januari - juni 2019

Report this content

22 augusti 2019

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) tillkännager idag att bolagets delårsrapport för januari - juni 2019 nu finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.alzecurepharma.se/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

Finansiell information april – juni 2019

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till –10 255 KSEK (–7 724)
 • Resultatet per aktie före samt efter utspädning uppgick till –0,27 SEK (–0,41)

Finansiell information januari – juni 2019

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till –21 841 KSEK (–17 348)
 • Resultatet per aktie före samt efter utspädning uppgick till –0,58 SEK (–0,92)
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 215 418 KSEK (77 617)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 210 315 KSEK (75 913)

Väsentliga händelser januari - mars 2019

 • Bolaget initierade i mars 2019 ett nytt läkemedelsprojekt inom smärta, TrkA-NAM
 • Bolaget var representerat och framförde två presentationer vid en internationell vetenskaplig konferens (International Conference on Alzheimer’s & Parkinson’s Diseases)

Väsentliga händelser april - juni 2019

 • Bolaget valde i maj att omdirigera läkemedelskandidaten ACD855 från kognitiv dysfunktion till en indikation i öga och ACD856 blir istället primär läkemedelskandidat för kognitiv dysfunktion
 • Bolaget beslutade på årsstämman 22 maj 2019 att ge ut ett teckningsoptionsprogram riktat till bolagets styrelse

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

Inga väsentliga händelser har skett efter delårsperiodens slut.

Läs hela delårsrapporten på: https://www.alzecurepharma.se/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan som AlzeCure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl.09.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Johan Sandin, VD

Tel: 0703-738 824

johan.sandin@alzecurepharma.com

Om AlzeCure Pharma

AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver innovativ läkemedelsforskning med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier och utvecklar fem läkemedelskandidater utifrån de två forskningsplattformarna NeuroRestore och Alzstatin. NeuroRestore består av symptomlindrande läkemedelskandidater och Alzstatin består av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater. Genom en diversifierad portfölj med läkemedelskandidater som angriper centrala signalmekanismer i hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. Bolaget har även ett projekt inom smärta i tidig preklinisk fas, TrkA-NAM. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar