Nya data som visar på NeuroRestore projektets potential inom depression presenterad på konferensen ECNP 2021

Report this content
Stockholm, 5 oktober, 2021. AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att bolagets presentation och poster avseende forkningsplattformen inom neurologi, NeuroRestore, dess koppling till BDNF/TrkB-signallering och potentiella terapeutiska roll inom depression, som presenterades på European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) 2021 den 2-5 oktober i Lissabon, Portugal, nu finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida.

Presentationen, med titeln Characterization of positive allosteric modulators of TrkB for the treatment of depression, hölls av Johan Sandin, Chief Scientific Officer, och innehåller nya data som visar hur substanser från NeuroRestore-plattformen påverkar relevanta signalvägar i hjärnan samt har effekter i olika prekliniska modeller som länkar till depression.

Dessa substanser stimulerar signalleringen av receptorerna för neurotrofinen BDNF, s.k. TrkB-receptorer. Detta biologiska system har kopplats till depression och stödet för denna hypotes har stärkts ytterligare under senare tid och nya vetenkapliga fynd indikerar att många av de klassiska antidepressiva läkemedel som finns idag, faktiskt medierar sin effekt via BDNF/TrkB.* Utöver detta uppvisar även substanserna en positiv effekt på kognitiv förmåga, såsom minne och inlärning – funktioner som kan också vara påverkade i depression.

”NeuroRestore, med den primära läkemedelskandidaten ACD856, fungerar som förstärkare av BDNF/NGF-signalering och kan användas vid oilka typer av kognitiva nedsättningar där samma signalväg är reducerad. Vi har tidigare sett att substanser från NeuroRestore-plattformen har haft effekter i prekliniska modeller för depression och det är mycket spännande att vi med dessa fynd får ytterligare vetenskapligt stöd för effekten”, säger Johan Sandin, CSO på AlzeCure Pharma.

”De fynd vi sett med våra substanser indikerar att det finns stora möjligheter för NeuroRestore-plattformen inom andra kognitiva indikationer även utanför Alzheimer. Depression är ett område med stora medicinska behov och drabbar människor ned i ung ålder”, säger Martin Jönsson, VD för AlzeCure Pharma.

Abstraktet är författat bland annat av Dr Johan Sandin, forskningschef på AlzeCure, Dr. Pontus Forsell, Head of Discovery, Dr. Gunnar Nordvall, Head of Chemistry, och Magnus Halldin, Head of DMPK & Safety på AlzeCure.

Presentationen, postern och abstractet finns tillgängliga på AlzeCures hemsida: (
https://www.alzecurepharma.se/sv/presentationer-och-intervjuer/).

*) Casarotto et al., 2021, Antidepressant drugs act by directly binding to TRKB neurotrophin receptors, Cell 184, 1299–1313, March 4, 2021,  https://www.cell.com/cell/pdf/S0092-8674(21)00077-5.pdf

För mer information, vänligen kontakta

Martin Jönsson, VD

Tel: +46(0)707 86 94 43

martin.jonsson@alzecurepharma.com

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2021 kl. 10.00.

Om AlzeCure Pharma AB (publ)

AlzeCure® är ett svenskt läkemedelsbolag som arbetar med att utveckla nya innovativa läkemedelsterapier för behandling av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, såsom Alzheimers sjukdom och smärta – indikationer där det idag finns väldigt begränsad behandling att få. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och utvecklar flera parallella läkemedelskandidater utifrån de tre forskningsplattformarna: NeuroRestore®, Alzstatin® och Painless.

NeuroRestore består av två symptomlindrande läkemedelskandidater där den unika verkningsmekanismen möjliggör flera indikationer – Alzheimers sjukdom, men även kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. Plattformen Alzstatin fokuserar på att utveckla sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater för tidig behandling av Alzheimers sjukdom och består av två kandidater. Painless är bolagets forskningsplattform inom smärtområdet och innehåller två projekt: ACD440 som är en läkemedelskandidat i klinisk fas inriktad på neuropatisk smärta, samt TrkA-NAM som är inriktad på svåra smärttillstånd såsom osteoartrit. AlzeCure siktar på att driva de egna projekten genom preklinisk forskning och utveckling in i tidig klinisk fas och arbetar kontinuerligt med affärsutveckling för att hitta lämpliga utlicensieringslösningar med andra läkemedelsbolag.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Advisor. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.se.

Om NeuroRestore

NeuroRestore-plattformen omfattar symptomlindrande läkemedelskandidater avsedda för sjukdomstillstånd där den kognitiva förmågan är nedsatt, såsom Alzheimers sjukdom, sömnapné, traumatisk hjärnskada och Parkinsons sjukdom. NeuroRestore stimulerar flera viktiga signalvägar i hjärnan vilket bland annat leder till förbättrad kognition. Prekliniska studier med NeuroRestore har visat att AlzeCures läkemedelskandidater förbättrar kommunikationen mellan nervcellerna och förbättrar den kognitiva förmågan. NeuroRestore stimulerar specifika signalvägar i det centrala nervsystemet, s.k. neurotrofiner, där de mest välkända är NGF (Nerve Growth Factor) och BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor). Nivåerna av NGF och BDNF är störd i flera sjukdomstillstånd med reducerad signalering som följd. Den nedsatta funktionen försvårar kommunikationen mellan synapserna, dvs kontaktytorna på nervändarna, och minskar överlevnaden hos nervcellerna, vilket ger upphov till de kognitiva försämringarna. Neurotrofiner spelar en avgörande roll för nervcellernas funktion och en nedsatt BDNF-funktion har en stark genetisk koppling till nedsatt kognitiv förmåga vid flera olika sjukdomar, såsom Alzheimers, Parkinsons sjukdom, traumatisk hjärnskada och sömnstörningar. Det finns även en koppling mellan BDNF signallering och depression, något som stärkts ytterligare under senare år.

Om Alzheimers sjukdom 
Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens, som drabbar cirka 50 miljoner människor över hela världen. Alzheimers sjukdom är en dödlig sjukdom som har stor inverkan på både anhöriga och på samhället. Idag saknas förebyggande och sjukdomsmodifierande behandlingar. De viktigaste riskfaktorerna för att utveckla Alzheimers är ålder och genetiska orsaker. Även om sjukdomen kan bryta ut tidigt, redan mellan 40 och 65 års ålder, så är den vanligast hos personer över 65 år. På grund av det stora medicinska behovet och de höga kostnaderna för sjukvården och samhället som är förknippade med sjukdomen, så görs betydande satsningar på Alzheimer-forskning. De totala globala kostnaderna för demensrelaterade sjukdomar beräknas  uppgå till cirka 1 000 miljarder USD. Med tanke på bristen av både effektiva symptomatiska behandlingar och sjukdomsmodifierande behandlingar, så är behovet av nya effektiva läkemedel akuta. De få godkända läkemedlen på marknaden har idag endast en begränsad symptomatisk effekt och har dosbegränsande biverkningar. En sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom beräknas kunna nå en årlig försäljning på mer än 15 miljarder USD.

I Sverige har cirka 100 000 personer Alzheimers sjukdom. Sjukvårdskostnaden för dessa patienter bedöms uppgå till cirka 63 miljarder SEK per år, vilket är mer än den totala sjukvårdskostnaden för cancer och hjärt-kärlsjukdomar tillsammans.

Prenumerera

Media

Media