Alzinova: Kommuniké från årsstämman den 17 maj

Resultat- och balansräkningar samt föreslagen resultatdisposition fastställdes.

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Omval skedde av styrelseledamöterna Björn Larsson, Björn Löwenadler, Torleif Härd, Jan Holmgren, Klementina Österberg och Clas Malmeström. Anders Sandberg och Andreas Blom omvaldes som suppleanter.

Till revisor omvaldes EY representerat av auktoriserade revisorn Stefan Kylebäck.

Styrelsearvoden fastställdes till en totalkostnad för företaget om ett inkomstbasbelopp för ordförande och ett halvt inkomstbasbelopp till ordinarie styrelsemedlemmar.

Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

I syfte att tillföra strategisk kompetens i kombination med ett utökat ägarengagemang beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av totalt högst 450,000 aktier, motsvarande en utspädning om högst 7,6 procent baserat på befintligt antal aktier i bolaget. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wester, VD, 0708-374433, Per.Wester@alzinova.com


Om Alzinova AB

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet oskadliggöra de ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.

Prenumerera

Dokument & länkar