Alzinova AB: Kallelse till extra bolagsstämma i ALZINOVA AB

Report this content

Aktieägarna i Alzinova AB, org. nr. 556861-8168, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 februari 2020, kl. 16.00 i Konsistorierummet, Universitetsplatsen 1, Vasaparken, Göteborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 15.45 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 21 februari 2020, dels senast den 21 februari 2020 till Bolaget anmäler sin avsikt att delta i extra bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Alzinova AB, Erik Dahlbergsgatan 11 A, 411 26 Göteborg eller via e-post till info@alzinova.com. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 21 februari 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående adress senast den 21 februari 2020. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.alzinova.com.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordningen
  4. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om antal styrelseledamöter sammankallad 
  7. Val av styrelseledamöter
  8. Stämman avslutas

Fullständigt förslag avseende antal styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter kommer presenteras senast vid extra bolagsstämman.

Övrig information

Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida minst så lång tid före extrastämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se:www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg 11 februari 2020
Alzinova AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristina Torfgård, VD

Telefon: +46 708 46 79 75

E-post: kristina.torfgard@alzinova.com

Certified Adviser

Corpura Fondkommission AB

E-post: ca@corpura.se

Telefon: 0768-532822

Hemsida: www.corpura.se

Om Alzinova AB  

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Prenumerera

Dokument & länkar