Alzinova Delårsrapport 2

Styrelsen och verkställande direktören för Alzinova AB avger härmed delårsrapport för första halvåret 2018.

Sammanfattning av första halvåret 2018

Sex månader (2018-01-01 – 2018-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 596 884 SEK (-1 428 351 SEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,29 SEK (-0,26 SEK) före utspädning och -0,29 SEK efter utspädning
  • Soliditeten uppgick till 90,3 % (93,0 %).

Tre månader (2018-04-01 – 2018-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -740 892 SEK (-548 102 SEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,10 SEK) före utspädning och -0,13 SEK efter utspädning.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 5 478 400 aktier per 2018-06-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med ”Bolaget” eller ”Alzinova” avses Alzinova AB med organisationsnummer 556861-8168.

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD Per Westers försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018.

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.

Prenumerera

Dokument & länkar