Alzinova har godkänts för listning på Nasdaq First North och offentliggör bolagsbeskrivning

Nasdaq Stockholm AB har idag godkänt Alzinova AB:s (publ) (”Alzinova” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm (”Nasdaq First North”). Första dag för handel på Nasdaq First North är fastställd till den 11 mars 2019. Den bolagsbeskrivning som har upprättats inför listningen på Nasdaq First North finns tillgänglig i detta pressmeddelande och på Bolagets hemsida, www.alzinova.com.

Den 24 oktober 2018 meddelade Bolaget att styrelsen tagit ett beslut om att inleda en process för listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North. Nasdaq Stockholm AB har idag godkänt Bolagets ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North är fastställd till den 11 mars 2019 och sista dag för handel i Alzinovas aktier på Spotlight Stock Market är fastställd till den 8 mars 2019. Aktieägare i Alzinova kommer inte behöva vidta några åtgärder vid bytet av handelsplats.

Ett listbyte till Nasdaq First North förväntas öka marknadens kännedom om Bolaget samt underlätta och öka möjligheterna för internationella investerare att bli aktieägare i Alzinova. En notering på Nasdaq First North bedöms också skapa bättre förutsättningar för att hitta nya, internationella samarbetspartners.

Bolaget har i samband med ansökan till Nasdaq First North upprättat en bolagsbeskrivning. Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av Bolagets aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig i detta pressmeddelande och på Bolagets hemsida, www.alzinova.com.

VD Per Wester kommenterar:

”Beslutet att flytta handeln av Alzinovas aktier till Nasdaq First North togs som ett viktigt steg inför det förväntade behovet av att locka nya investerare bland såväl institutionella som internationella ägare. Vi ser att det globala vetenskapliga intresset för verksamheten kommer att öka när vi inleder studier på människor. Därmed finns också goda förutsättningar att nå ut till helt nya investerargrupper som redan är välbekanta med Nasdaq First North. Det känns mycket bra att Alzinova kommer att inleda handel här från och med måndagen den 11 mars.”

Rådgivare

Finansiell rådgivare i samband med listbytet var Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare var Fredersen Advokatbyrå AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2019 kl. 08:30.

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.