Alzinova slutför framgångsrikt VINNOVA-stött projekt

Alzinova har idag avslutat ett projekt som förstärkt förståelsen för ALZ-101-vaccinets förmåga att stimulera immunsystemet och dess säkerhetsprofil. Projektet, benämnt ”Immunologisk och histokemisk utvärdering av Alzheimer-vaccin”,  har drivits inom VINNOVAs program Innovationsprojekt i företag.

Projektet syftade till att pröva olika doser av vaccinet ALZ-101 på ett nytt djurslag och via ett nytt administrationssätt. Det övergripande målet var att kunna fastställa lämpligheten hos detta djurslag som modell för det fortsatta prekliniska utvecklingsarbetet. Vidare inkluderades en toxikologisk utvärdering efter vaccinationen. Projektet påvisade att det valda djurslaget och det nya administrationssättet båda är lämpliga och att vaccinets säkerhetsprofil är god.

Djurslaget som Alzinova valt i denna studie svarade väl på vaccinationen redan efter två injektioner. Immunsystemet stimulerades till att producera antikroppar specifika mot vaccinets aktiva komponent, det s.k. antigenet. Antikroppstitrarna (ett mått på hur väl immunförsvaret svarar på stimulansen) var i nivå med de som påvisats efter upprepade behandlingar av en transgen musmodell av Alzheimers sjukdom. Ingen systemisk toxicitet kunde heller fastställas som ett resultat av vaccinationen, vilket stämmer överens med vad som observerats i tidigare vaccinationsförsök i möss.

Detta projekt har ingått som en del i vårt pre-kliniska arbete i syfte att få ALZ-101 godkänt att påbörja kliniska studier på människor. Eftersom projektet föll väl ut så fortsätter arbetet mot detta mål helt enligt plan.

En stor del av aktiviteterna i detta projekt kontrakterades ut till ett stort internationellt CRO-företag (Contract Research Organization) med mycket omfattande expertis inom toxikologistudier på vaccin.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen (oligomerer) som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB (f.d. GU Holding).

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.

Prenumerera

Dokument & länkar