Alzinovas teckingsoptioner av serie TO 1 nyttjades till 98,35 procent

Den 25 november 2016 avslutades nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Alzinova AB:s (”Alzinova”) listningsemission 2015. Totalt nyttjades 1 166 400 teckningsoptioner, vilket innebär en nyttjandegrad om 98,35 procent. Alzinova tillförs genom teckningsoptionerna cirka 14,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK.

Totalt nyttjades 1 166 400 teckningsoptioner, vilket innebär att 1 166 400 nya aktier registreras hos Bolagsverket. Alzinova tillförs således 14 230 080 SEK före emissionskostnader. Antalet aktier i Alzinova kommer efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till 5 478 400 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 440 819,20 SEK.

VD Per Wester kommenterar:

– Jag vill rikta ett tack till alla som nyttjat teckningsoptioner av serie TO 1. Genom kapitaltillskottet kommer vi att kunna slutföra det prekliniska programmet för vår vaccinkandidat ALZ-101. Under 2017 är målsättningen att genomföra studier gällande toxikologi samt säkerhetsfarmakologi enligt GLP (Good Laboratory Practice) samt validering av bioanalytiska metoder och fastställande av specifikationer för läkemedlet. Målsättningen är även att under slutet av 2017 skicka in IMPD- och CTA-ansökan, det vill säga ansökan om läkemedelsprövning.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Alzinova, vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2016.

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB (f.d. GU Holding).

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett terapeutiskt vaccin som ett långverkande och effektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.

Prenumerera

Dokument & länkar