Bokslutskommuniké 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Alzinova AB avger härmed rapport för räkenskapsåret 2018.

Sammanfattning av bokslutskommuniké 2018

Tolv månader (2018-01-01 – 2018-12-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 189 311 SEK (-2 508 098 SEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,76 SEK (-0,46 SEK) före utspädning och -0,75 SEK efter utspädning.
  • Soliditeten uppgick till 96,5 % (92,7 %).

Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 131 958 SEK (-942 667 SEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,39 SEK (-0,17 SEK) före utspädning och -0,38 SEK efter utspädning. 

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 5 478 400 aktier per 2018-12-31.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med ”Bolaget” eller ”Alzinova” avses Alzinova AB med organisationsnummer 556861-8168.

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.

Prenumerera

Dokument & länkar