Kallelse till extra bolagsstämma i ALZINOVA AB

Aktieägarna i Alzinova AB, org. nr. 556861-8168, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 9 november 2018 kl. 08.00 i Bolagets kontorslokaler på Erik Dahlbergsgatan 11a, Göteborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 07.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 2 november 2018, dels senast den 2 november 2018 till Bolaget anmäler sin avsikt att delta i extra bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Alzinova AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till alzinova@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

 Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 2 november 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

 Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående adress senast den 2 november 2018. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.alzinova.com.

 Förslag till dagordning
1. Öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen
7. Beslut om godkännande av beslut om företrädesemission
8. Beslut om godkännande av beslut om riktad emission
9. Stämman avslutas

 Beslutsförslag

 Beslut om godkännande av beslut om företrädesemission (punkt 7)
Styrelsen fattade den 24 oktober 2018 ett beslut om företrädesemission som styrelsen nu föreslår att stämman godkänner. Beslutet har följande lydelse:

 Styrelsen för Alzinova AB, org.nr 556861-8168, beslutar under förutsättning av bolagsstämmans godkännande om en företrädesemission av högst 1 369 600 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 360 204,8 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
2. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp.
Tilldelning utan företrädesrätt ska ske enligt följande:
a) I första i hand till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier, och
b) I andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier.
c) I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.
3. För varje tecknad aktie ska erläggas 22 kronor.
4. Teckningsperioden ska löpa från och med den 21 november 2018 till och med den 5 december 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Detta ska ske senast sista dagen i teckningsperioden.
5. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista varvid betalning ska erläggas senast tre bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning.
6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
7. Verkställande direktören eller den han utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

 Beslut om godkännande av beslut om riktad nyemission (punkt 8)

 Styrelsen fattade den 24 oktober 2018 ett beslut om en riktad nyemission som styrelsen nu föreslår att stämman godkänner. Beslutet har följande lydelse:
Styrelsen för Alzinova AB, org.nr 556861-8168, beslutar under förutsättning av bolagsstämmans godkännande om en riktad nyemission av högst 681 822 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 179 319,186 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma ett begränsat antal utvalda investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att det är till fördel för Alzinovas fortsatta utveckling att stärka ägarbilden med ett antal strategiska och långsiktiga aktieägare, samt att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolaget.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 22 kronor. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med ett antal investerare och bedöms vara marknadsmässig.
3. Teckning genom betalning ska ske senast den 13 december 2018.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
6. Verkställande direktören eller den han utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket.

 Övrig information
Beslut enligt punkt 8 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 Göteborg oktober 2018
Alzinova AB
Styrelsen

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.

Prenumerera

Dokument & länkar