Kommuniké från Alzinova AB (publ) årsstämma den 14 maj 2020

Report this content

Alzinova AB (publ) höll idag, den 14 maj 2020, årsstämma i Göteborg. Bolagsstämman valde styrelsens ordförande Björn Larsson till stämmoordförande och Anders Sandberg, styrelsesuppleant i bolaget, var protokollförare. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och aktieägarna Mivac Developments och GU Ventures tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten som fattades.

Utdelning

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019.

Styrelse, revisor och arvode

Till styrelseledamöter omvaldes Björn Larsson, Clas Malmeström, Carol Routledge, Anders Waas och Pernilla Sandwall och nyvaldes Lena Degling Wikingsson och Per-Göran Gillberg. Till styrelsesuppleanter omvaldes Anders Sandberg och Jesper Dahlberg.

Det beslöts att arvode ska utgå med två inkomstbasbelopp per år 2020 för styrelseordförande och ett inkomstbasbelopp per år 2020 till vardera övriga styrelseledamöter.

Till revisionsbolag omvaldes Ernst & Young Aktiebolag och Andreas Mast kommer att vara huvudansvarig revisor.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Antalet aktier som ska kunna tillkomma vid emission med företrädesrätt för aktieägarna ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. För emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska det totala antal aktier som ska kunna vara begränsat till en utspädning för befintliga aktieägare om tio (10) procent.

Beslut om införande av långsiktiga incitamentsprogram för styrelseledamöter respektive nyckelpersoner

Stämman beslutade, genom två separata beslut, om införande av långsiktiga incitamentsprogram genom utgivande av teckningsoptioner till styrelseledamöter i bolaget enligt aktieägarna Mivac Developments och GU Ventures förslag och till nyckelpersoner i bolaget enligt styrelsens förslag.

De två besluten innebär att bolaget emitterar högst 160 000 teckningsoptioner, envar berättigande till teckning av en aktie i bolaget. Optionerna emitteras till bolagets styrelseledamöter, varvid högsta tillåtna teckning per ledamot ska uppgå till 10 833 tecknings-optioner, samt till anställda och konsulter i bolaget, varvid bolagets VD ska ha rätt att teckna högst 53 000 teckningsoptioner, bolagets CFO högst 21 000 teckningsoptioner och övriga befattningshavare (två personer) högst 10 500 teckningsoptioner var, i enlighet med de förslag som fanns intagna i kallelsen till stämman. I förslaget finns även information om utspädningseffekter till följd av besluten.

”Vi är mycket glada över att Lena och Per-Göran blir nya styrelseledamöter i Alzinova AB. Med sin erfarenhet kommer de båda att tillföra värdefull kompetens i styrelsen, när bolaget nu går in i en ny fas” kommenterar styrelseordförande Björn Larsson

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristina Torfgård, VD

Telefon: +46 70 846 79 75

E-post: kristina.torfgard@alzinova.com

 

Certified Adviser

Corpura Fondkommission AB

E-post: ca@corpura.se

Telefon: 0768-532822

Hemsida: www.corpura.se

 

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Prenumerera

Dokument & länkar