Kommuniké från Alzinova AB årsstämma den 16 maj 2019

Idag, den 16 maj 2019, hölls årsstämma i Alzinova AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2018.
Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
Styrelse, revisor och arvode
Till styrelseledamöter omvaldes Björn Larsson, Jan Holmgren, Björn Löwenadler, Clas Malmeström, Anders Waas och Carol Routledge. Till styrelseordförande omvaldes Björn Larsson. Det beslöts att arvode ska utgå med ett inkomstbasbelopp per år 2019 för styrelseordförande och ett halvt inkomstbasbelopp per år 2019 till vardera övriga styrelseledamöter.
Till styrelsesuppleanter omvaldes Anders Sandberg och Jesper Dahlberg. Det noteras att Torleif Härd avböjt omval.
Till revisionsbolag omvaldes Ernst & Young Aktiebolag och Andreas Mast kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslöts att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att §§ 4-5 i bolagsordningen ska ha följande lydelse:
§ 4 Aktiekapital
"Aktiekapitalet utgör lägst 1 980 000 kronor och högst 7 920 000 kronor."
§ 5 Aktieantal
"Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 7 524 000 och högst 30 096 000."
Bemyndigande till styrelsen att emittera aktier
Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.
Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet är begränsat till tio (10) procent av vid tidpunkten för årsstämman 2019 utestående antal aktier.
Övriga beslut
Stämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning.

Göteborg den 16 maj 2019

Alzinova AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Per Wester, VD
Telefon: +46 70 837 44 33
E-post: per.wester@alzinova.com

Certified Adviser
Corpura Fondkommission AB
E-post: ca@corpura.se
Telefon: 0768-532822
Hemsida: www.corpura.se

Om Alzinova AB
Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet oskadliggöra de ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.