Kommuniké från årsstämman den 17 maj

Stämman beslutade att:

-               Fastställa Resultat- och Balansräkningen,

-               Disponera balanserat resultat enligt styrelsens förslag,

-               Bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.

val skedde av styrelseledamöterna Björn Larsson, Björn Löwenadler, Jan Holmgren och Clas Malmeström. Nyval som ordinarie styrelsemedlemmar av Anders Waas och Carol Routledge. Anders Sandberg omvaldes som suppleant. Nyval av Torleif Härd och Jesper Dahlberg som suppleanter. Torleif Härd övergår härmed från ordinarie till suppleant. Klementina Österberg avtackades som avgående styrelsemedlem.

Till revisor omvaldes EY representerat av auktoriserade revisorn Stefan Kylebäck.

Styrelsearvoden fastställdes till en totalkostnad för företaget om ett inkomstbasbelopp för ordförande och ett halvt inkomstbasbelopp till ordinarie styrelsemedlemmar.

Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

I syfte att tillföra kapital och kompetens i kombination med ett utökat ägarengagemang beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av totalt högst 600 000 aktier, motsvarande en utspädning om 9,8% procent baserat på befintligt antal aktier i bolaget. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Beslut att ändra Bolagsordningen enligt följande:

§ 6 Styrelse: Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med lägst noll och högst tre suppleanter.

§ 12 Avstämningsförbehåll: Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wester, VD, 0708-374433, per.wester@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet oskadliggöra de ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.

Prenumerera

Dokument & länkar