Teckning av optioner av serie 2015/2018

Bolaget är inte noterat på AktieTorget. Detta pressmeddelande har dock distribuerats genom AktieTorgets pressmeddelandetjänst.

Vid extra bolagsstämma i Alzinova AB (”Alzinova”) den 21 september 2015 beslutades att genomföra en riktad emission av teckningsoptioner till nyckelpersoner och styrelsemedlemmar i bolaget. Emissionen, vilken omfattade högst 125 000  teckningsoptioner av serie 2015/2018, skedde med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.


Totalt tecknades 106 250 teckningsoptioner av serie 2015/2018, vilka berättigar till teckning av 106 250 nya aktier i Alzinova. Teckningsoptionerna följer Black&Sholes standard. Teckning ägde rum med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med anledning av en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till bolagets nyckelpersoner och styrelsemedlemmar varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Alzinovas aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras. Vid fullt nyttjande av utestående teckningsoptioner av serie 2015/2018 ökar Alzinovas aktiekapital med 27 943,75 SEK. Fullt nyttjande medför en utspädning om cirka 4,2 procent, under förutsättning att det inte sker några andra förändringar avseende aktiekapitalet innan teckningsoptionerna nyttjas. Villkor för tecknings­optioner av serie 2015/2018 finns att tillgå på bolagets hemsida www.alzinova.com.

Optionsinnehavare, serie 2015/2018

Per Wester, VD                                                                                          37 500 teckningsoptioner

Anders Sandberg, medgrundare, CSO och styrelsesuppleant              37 500 teckningsoptioner

Björn Larsson, styrelseordförande                                                                                       6 250 teckningsoptioner

Jan Holmgren, styrelseledamot                                                              6 250 teckningsoptioner

Torleif Härd, medgrundare och styrelseledamot                                   6 250 teckningsoptioner

Björn Löwenadler, styrelseledamot                                                        6 250 teckningsoptioner

Clas Malmeström, styrelseledamot                                                         6 250 teckningsoptioner

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är Alzinovas finansiella rådgivare i samband med bolagets listningsemission vars tecknings­tid inleds den 8 oktober 2015.

För ytterligare information om Alzinova, vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förbere­dande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB (f.d. GU Holding). Bolaget stöds av och är lokaliserat till GU Ventures inkubator i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar