Amasten kommunicerar finansiella mål – fördubbla bolaget på tre år

Report this content

Styrelsen i Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten”) har idag beslutat att uppdatera bolagets finansiella mål, beslutat om två nya finansiella mål avseende tillväxt i fastighetsbestånd och antal produktionsstartade lägenheter samt uppdaterat bolagets riskbegränsningar och utdelningspolicy.

De nya och uppdaterade målen presenteras nedan (tidigare mål inom parentes).

Amastens finansiella mål

  • Fastighetsbeståndet ska vid utgången av 2023 uppgå till 20 mdkr - nytt mål.
  • Under perioden 2021–2023 ska minst 2 000 lägenheter produktionsstartats - nytt mål.
  • Avkastningen på eget kapital skall i genomsnitt över en femårsperiod uppgå till 15% (oförändrat)

Riskbegränsningar

  • Belåningsgraden ska ligga inom intervallet 50 - 70 procent (tidigare maximalt 70%)
  • Räntetäckningsgraden ska överstiga 1,5 gånger (oförändrat)

Utdelningspolicy

Amasten avser inte att lämna någon utdelning under de närmaste åren. Bolagets bedömning är att den bästa totalavkastning uppnås genom att vinster återinvesteras i verksamheten för att skapa lönsam tillväxt genom investeringar i befintligt bestånd, nyproduktion av hyreslägenheter och förvärv av förvaltningsfastigheter. (oförändrat)
 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mikael Rånes, VD, Tel: +46 (0)70-975 14 63, mikael.ranes@amasten.se

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 7 april 2021 kl. 17.45 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 92 procent bostäder, resterande areor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är noterade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se. 

Dokument & länkar