Kommuniké från extra bolagsstämma i Amasten Fastighets AB (publ)

Report this content

Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten” eller ”Bolaget”) avhöll den 23 mars 2021 extra bolagsstämma. Vid extra bolagsstämman fattades de beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om införande incitamentsprogram och beslut om riktad emission av konvertibler

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad nyemission av konvertibler i syfte att inrätta ett konvertibelprogram för samtliga anställda inom Amasten-koncernen.

Extra bolagsstämmans beslut innebär att Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 28 400 000 kronor genom en riktad emission av konvertibler, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid full konvertering av konvertiblerna med högst 28 400 000 kronor. Konvertibelprogrammet omfattar totalt 93 deltagare bestående av ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda.

Vid full anslutning till erbjudande och antagande om en konverteringskurs om 11,07 kronor samt full konvertering skulle Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 2 565 492 kronor motsvarande högst 2 565 492 stycken nya stamaktier av serie A.

Beslut om godkännande av förvärv av Bohem RF Fastigheter AB och Goldcup 27046 AB

Extra bolagsstämman godkände att Bolaget, genom dotterbolag, från Rånes Fastigheter AB och Rånes Management AB, förvärvar bolagen Bohem RF Fastigheter AB och Goldcup 27046 AB samt indirekt fastigheterna Mariestad Kommissionären 3, Mariestad Linden 5, Mariestad Björken 6, Mariestad Nöten 4, Mariestad Päronet 5, Mariestad Sämskmakaren 17, Mariestad Sämskmakaren 18 samt Skövde Ostronet 11 och Skövde Hjärpen 2.

Eftersom Mikael Rånes, som är styrelseordförande för och, tillsammans med familj, äger samtliga aktier i säljarna, även är verkställande direktör i Bolaget, utgjorde förvärven s.k. närståendetransaktioner som underställdes stämman att godkänna enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25. Det noteras att parterna, sedan avtal ingåtts, och efter det att kallelse till bolagsstämman utfärdats, ingått tilläggsavtal som senarelägger tillträdet i förvärven.

Beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie A

Extra bolagsstämman beslutade om riktad nyemission i syfte att refinansiera de skuldebreven som ska utgöra delbetalning av köpeskillingen i förvärven av Bohem RF Fastigheter AB och Goldcup 27046 AB, innebärandes att högst 1 500 000 stamaktier av serie A emitteras i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 500 000 kronor. Teckningskursen uppgår till 8,35 kronor per stamaktie. Teckning och betalning av aktier ska ske i anslutning till tillträde av Bohem RF Fastigheter AB och Goldcup 27046 AB. Betalning ska erläggas kontant eller genom kvittning med stöd av 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt till de fullständiga förslagen vilka har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.amasten.se.

______________

Amasten Fastighets AB (publ)

Stockholm i mars 2021

Styrelsen

Dokument & länkar