Offentliggörande av prospekt

Prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Morphic Technologies AB (publ) med företräde för befintliga aktieägare tillhandahålls hos bolaget under adress Gammelbackavägen 6, 619 51 Karlskoga.

Prospektet tillhandahålls vidare av Thenberg & Kinde Fondkommission AB, Västra Hamngatan 19, Göteborg, samt på webplatsen www.morphic.se/nyemission/prospekt.
Prospekt och i förekommande fall anmälningssedel skickas till de aktieägare som är upptagna i den aktiebok som tagits ut från VPC på avstämningsdagen 9 februari.

För ytterligare information angående erbjudandet kontakta
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
031-745 5000, alt 08-545 84500.

Om oss

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se Amasten förvaltar och utvecklar trygga bostäder för långsiktigt ägande där Sverige växer.

Prenumerera

Dokument & länkar