Bokslutskommuniké

Rapport för oktober-december 2017

 • Nettoomsättning ökade under perioden till 231 MSEK (222 MSEK)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6.0 MSEK (7.9 MSEK)
 • Resultat per aktie 1.57 SEK (2.47 SEK)

Rapport för januari-december 2017

 • Koncernens nettoomsättning ökade under perioden till 879 MSEK (844 MSEK)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 11.3 MSEK (14.8 MSEK)
 • Resultat per aktie 1.05 SEK (1.01 SEK) 
 • Antalet utestående aktier per 2017-12-31 var 2 593 270 st

Viktiga händelser under perioden

 • Inga händelser av väsentlig karaktär har skett under perioden

UTDELNING

 • Ingen utdelning föreslås lämnas för året

DATUM FÖR EKONOMISKA RAPPORTER

 • Kvartalsrapport 1: 2018-05-30
 • Årsredovisning: 2018-06-05
 • Årsstämma, Vimmerby: 2018-06-28

FINANSIELL RAPPORTERING

Ambia Trading Group AB (publ) lämnar delårsrapporter som omfattar kvartal (tre månader)
Delårsrapporter och årsredovisningar kan laddas ned från www.ambiatrading.se eller www.aktietorget.se

Siffor inom parentes avser motsvarande period under 2016

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)

0707-17 66 22 - marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

Denna information är sådan information som Ambia Trading Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017.  

Om oss

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på två affärsområden; Detalj- respektive Partihandel. Detaljhandeln bedrivs sedan 2006 under namnet Intropris. Partihandeln bedrivs under namnet Netpact vars verksamhet förvärvades under 2009.

Prenumerera