Bokslutskommuniké 2018 Ambia Trading Group AB

Rapport för oktober-december 2018

 • Nettoomsättning minskade under perioden till 198 MSEK (231 MSEK)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6.9 MSEK (6.0 MSEK)
 • Resultat per aktie 1.02 SEK (1.57 SEK)

Rapport för januari-december 2018

 • Koncernens nettoomsättning minskade under perioden till 840 MSEK (889 MSEK)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4.2 MSEK (11.3 MSEK)
 • Resultat per aktie -1.95 SEK (1.05 SEK) 
 • Antalet utestående aktier per 2018-12-31 var 2 593 270 st

Viktiga händelser under perioden

 • Inga händelser av väsentlig karaktär har skett under perioden

Utdelning

 • Ingen utdelning föreslås lämnas för året

Datum för ekonomiska rapporter

 • Kvartalsrapport 1: 2019-05-23
 • Årsredovisning 2018: 2019-06-05
 • Kvartalsrapport 2: 2019-08-29
 • Kvartalsrapport 3: 2019-11-28
 • Kvartalsrapport 4: 2020-02-28
 • Årsstämma, Vimmerby: 2019-06-27

Finansiell rapportering

Ambia Trading Group AB (publ) lämnar delårsrapporter som omfattar kvartal (tre månader) Delårsrapporter och årsredovisningar kan laddas ned från www.ambiatrading.se eller  spotlightstockmarket.com

Kort om perioden

2018 har bjudit på utmaningar av olika slag. Efterfrågan på våra marknader har varit instabil, med en ovanligt svag avslutning av det sista kvartalet.

I bolagen har det framåtriktade arbetet fortsatt, med målet att göra förutsättningarna för 2019 riktigt bra. Lanseringen av nytt affärssystem har försenats upprepade gånger, nytt datum för uppstart är satt till 1 mars 2019, vilket nu förväntas hålla. En rad nyanställningar till nyckelpositioner har genomförts under 2018, främst inom IT och försäljning/marknad, vilket gör att lönekostnaderna ökat och även budgeteras på en högre nivå för 2019.

Nya distributionsavtal med tillverkare och samarbetspartners väntar på att gå i aktiv fas under den första halvan av 2019 och därefter bidra till tillväxt och lönsamhet.

Det genomförs nu kompletteringar i den högsta ledningen i bland annat Isolda AB för att samla kraften i organisationen bättre, i första hand genom att rekrytera en egen VD till bolaget, tänkt att tillträda under årets första månader. 

Koncernens försäljning och resultat

Koncernens sammanlagda nettoförsäljning minskade något under året och uppgick till 840 msek (889 msek). Av omsättningen utgjorde Isolda AB 463 msek, Isolda AS 51 msek, och Netpact Europe AB 289 msek. Koncernens resultat uppgick för helåret 2018 till -5 msek.

Inga väsentliga förändringar har gjorts vad beträffar koncernens finansiering sedan uppdateringen av samarbetsavtalet med Svea Ekonomi under det andra kvartalet 2018.

Kassaflödet var för helåret negativt med 20,7 msek. De poster som utgör huvuddelen av det negativa kassaflödet var minskade leverantörsskulder samt en minskning av övriga kortfristiga skulder.

Moderbolagets försäljning och resultat

Omsättningen i moderbolaget under året, exklusive försäljning till koncernbolag, var försumbar. Resultatet uppgick till 223 tkr före bokslutsdispositioner och skatt.

VD:s kommentarer till 2018

Utvecklingen under 2018 svarade inte upp mot de förväntningar jag och styrelsen haft. Förseningar i viktiga projekt tillsammans med en periodvis mycket svag efterfrågan har gjort att våra mål för året missats. För att nå målen under 2019 krävs det hårt arbete från alla i organisationen. 

Vidare utesluter jag inte behovet av en nyemission under året för att stärka koncernen finansiellt. Frågan har berörts vid möten i styrelsen, men något beslut har inte fattats. Det huvudsakliga argumentet för en nyemission är att koncernbolagens löpande finansiering är direkt kopplad till koncernens kreditrating, som i sin tur påverkas direkt av det egna kapitalet. Om och i vilken omfattning en nyemission blir aktuell får vi återkomma till om ett sådant beslut fattats.

ÖVRIG INFORMATION

Personal

Antalet anställda i koncernen har under 2018 ökat något till 50 st (44 st).

Kassaflöde och likvida medel

Koncernens tillgängliga kassa uppgick vid årets utgång till 16,0 msek (36,7 msek).

Eget kapital

Koncernens synliga egna kapital uppgick vid periodens slut till 15,1 msek. 

Utdelning

Ingen utdelning föreslås lämnas för året.

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)

0707-17 66 22 - marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

Om oss

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på två affärsområden; Detalj- respektive Partihandel. Detaljhandeln bedrivs sedan 2006 under namnet Intropris. Partihandeln bedrivs under namnet Netpact vars verksamhet förvärvades under 2009.

Prenumerera

Dokument & länkar