Kallelse till extra bolagsstämma i Ambia Trading Group AB

Report this content

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ), 556834-7339, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 mars 2018 kl. 19:00 på Ambias kontor, Rönnbärsgatan 5 i Vimmerby.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 16 mars 2018, och dels senast tisdagen den 20 mars 2018 anmäla sitt deltagande till Ambia Trading Group AB (publ) via e-post: christian.eriksson@ambiatrading.se. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden.
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 16 mars 2018. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning
§ 1. Stämmans öppnande.
§ 2. Val av ordförande vid stämman.
§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
§ 4. Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor.
§ 5. Val av en eller två protokolljusterare.
§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
§ 7. Beslut om inrättande av och principer för valberedning.
§ 8. Beslut om valberedningens sammansättning.
§ 9. Val av ny styrelseledamot.
§ 10. Övriga frågor.
§ 11. Mötets avslutande.

Förslag till beslut
§7.
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om inrättande av och principer för valberedning enligt följande:

 1. Valberedningen ska bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Av dem ska en vara representant från styrelsen som styrelsen utser och tre vara ledamöter som utses av de större aktieägarna. De så utsedda må utse ytterligare en ledamot. I fall som anges i punkt 6 kan antalet ledamöter komma att uppgå till sex.
 2. Baserat på den ägarförteckning som bolaget erhåller per den 31 juli ska styrelsens ordförande varje år utan dröjsmål kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget och erbjuda var och en av dem att inom skälig tid utse en ledamot av valberedningen. Om någon av dem inte utövar rätten att utse ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan har rätt att utse ledamot av valberedningen.
 3. Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande.
 4. Uppdraget som ledamot av valberedningen gäller intill dess ny valberedning utsetts.
 5. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast den 30 september året före kommande årsstämma.
 6. Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 31 juli men senast den 31 december året före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denne aktieägare ha rätt att enligt valberedningens bestämmande antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet minsta aktieägaren.
 7. Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen - om tiden tillåter och förändringen inte beror på särskild omständighet som att aktieägaren sålt sina aktier - uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte så kommer ifråga eller om han inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Avgår eller uppstår hinder för ledamot i valberedningen som utsetts av de övriga ledamöterna må dessa utse ny ledamot.
 8. Valberedningens ledamöter erhåller inte något arvode från bolaget, dock ska bolaget svara för kostnader hänförliga till valberedningens arbete.
 9. Valberedningen ska lämna förslag till
 • Ordförande vid årsstämma
 • Antalet styrelseledamöter
 • Bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
 • Styrelsens ordförande
 • Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande, eventuell vice ordförande, övriga ledamöter samt för utskottsarbete
 • Arvodering av revisor
 • Val av revisor
 • Valberedningsregler
 1. Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman.

 Denna instruktion ska gälla tillsvidare.

§8.
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om valberedningens sammansättning inför årsstämman 2018. Under förutsättning att stämman bifaller styrelsens förslag enligt §7 föreslår styrelsen att aktieägare som deltar vid den extra bolagsstämman får nominera deltagare i valberedningen, och att stämman därefter röstar fram en valberedning baserat på föreslagna personer. Aktieägare som inte avser deltaga vid den extra bolagsstämman kan föreslå namn till valberedningen genom att i mail till christian.eriksson@ambiatrading.se, senast den 16 mars 2018 uppge sitt eget namn, aktieinnehav samt den föreslagna personens namn. En ledamot föreslås i enlighet med riktlinjerna för valberedning utses av styrelsen.

§9.
Val av ny styrelseledamot Per Östling.
Per Östling är VD för Intropris AB, där Ambia har en betydande ägarandel.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Vimmerby 6 mars 2018

Styrelsen för Ambia Trading Group AB (publ)

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 - marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; detalj- och partihandel samt logistik. Detaljhandeln bedrivs sedan 2006 under namnet Intropris. Partihandeln bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

Dokument & länkar