Kallelse till extra bolagsstämma i Ambia Trading Group AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 556834-7339 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 oktober 2019 klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

(i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 7 oktober 2019, samt

(ii) dels senast samma dag, måndagen den 7 oktober 2019, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Ambia Trading Group AB (publ), "Bolagsstämma", Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby eller per e-post till per@presens.nu.
Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 7 oktober, då sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.ambiatrading.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av justeringsman.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av styrelse.
7. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6. Val av styrelse.
Efter genomförd nyemission samt tillträde av Digital Inn Holding AB arbetar valberedningen nu fram ett förslag till uppdaterad styrelse baserad på en något förändrad ägarbild. Valberedningens fullständiga förslag till beslut publiceras på Bolagets hemsida, www.ambiatrading.se, senast fredagen den 4 oktober.
________________________
Vimmerby, september 2019
Ambia Trading Group AB (publ)
Styrelsen

Ambia Trading Group ABs verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

Dokument & länkar