Korrigerad version: Nyemission i Ambia Trading Group AB avslutad

Report this content

Korrigeringen hänförs till felaktig hänvisning till EUs marknadsmissbruksförording.

Den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagstämma den 31 maj 2019 har nu avslutats.

Det totala utfallet i emissionen blev 23 778 401 SEK. Det inkluderar de vederlagsaktier som getts ut i samband med förvärvet av Digital Inn Holding AB. Det innebär att emissionen tecknades till totalt 141% och att övertilldelningsutrymmet om 1 060 404 stycken aktier utnyttjats till 84%.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för företrädesmissionen har skett i enlighet med de principer som anges i det memorandum som offentliggjordes den 10 juni 2019. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare.

Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Bolaget tillförs totalt 23,8 MSEK före emissions- och garantikostnader om cirka 750 TSEK. Genom emissionen ökar Ambias aktiekapital med totalt 1 524 256,5 SEK. Antalet aktier i Ambia ökar genom emission av 3 048 513 aktier från 2 593 270 aktier till 5 641 783 aktier. De aktieägare som inte utnyttjat sin företrädesrätt späds med 54%.

Betalda tecknade aktier (BTA) i nyemissionen handlas på Spotlight Stockmarket under kortnamnet Ambia BTA fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier. Detta beräknas ske under vecka 44, 2019. I samband med detta kommer de nya aktierna att upptas till handel på Spotlight Stockmarket.

Ambia Trading Group ABs verksamhet fördelar sig på fyra affärsområden; detaljhandel, distribution, partihandel samt logistik. Detaljhandel bedrivs främst under namnet Digital Inn, distribution och partihandel bedrivs under namnen Introcom och Isolda, och lager- och logistik under namnet Selector Logistik. Ambia Trading Group ABs aktie är sedan 2014 listad på Spotlight Stockmarket.

Dokument & länkar