Amhult 2; Delårsrapport 3/2019

Report this content

Pressmeddelande 13/19
2019-10-24

Januari-september 2019, AMHULT 2 AB (publ)

Nettoomsättning för perioden uppgick till 34 390 (25 395) TSEK.

Resultatet för perioden 12 136 (14 192)TSEK efter skatt.

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 1,77 (2,07) kronor per aktie.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Bolagets omsättning under perioden januari till september uppgick till 34 390 (25 395) TSEK. Bolagets resultat under samma period uppgick till 12 136 (14 192) TSEK efter skatt.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Under perioden har ett flertal av de industrilokalerna av äldre karaktär som funnit i Amhult 2:s bestånd nedmonterats samt rivits för att lämna plats åt kommande byggnation främst i kvarter India där markarbeten har påbörjats men även för att frigöra mark för kommande byggnation i kvarter H.

Amhult 2 har vidare beviljats bygglov för en utökning av kvarter Radarflyget 206:1. Bygglovet omfattar en nytillkommen byggnadsarea om 413 m2 BTA (byggnadsteknisk area) på plan två. Hotel Torslanda kommer att utökas med ytterligare 12 hotell lägenheter och kommer därefter totalt att innehålla 40 hotell lägenheter som bedrivs i Amhults 2:s regi. Byggnationen utförs som en delad entreprenad i egen regi med VBK som projektledare.

FÖRETAGET

Amhult 2 AB prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena staden och landets fördelar.  

AMHULT 2 AKTIEN

Amhult 2:s aktie är noterad på Aktietorget sedan maj 2005. Bolaget har inga egna aktier.

Aktiekapital: 136 950 660 SEK
Antal aktier: 6 847 533 aktier
Fördelning av utgivna aktier
Aktieslag: A
Antal: 2 025 000
Aktieslag: B
Antal: 4 822 533
Kvotvärde: 20 SEK per aktie

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till kr 1,77 (2,07)kronor.

ORGANISATION

Antalet årsanställda är för perioden 7 personer.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med IAS 40. Fastigheternas verkliga värde fastställs genom en värdering av Värderingsinstitutet HB. Senaste värderingen är utförd per 2018-12-31.

Värderingen baseras på avkastningsmetoden och kalkylen innebär en analys av framtida betalningsströmmar som innehavet förväntas generera under kalkylperioden. Vidare framräknas ett avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det egna kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital vid värdetidpunkten.

För fastigheter som är föremål för väsentlig om- till- eller nybyggnad fastställs värdet till värde före projektstart med tillägg för projektkostnader. Så snart projektet färdigställts genomförs en extern värdering enligt ovan.

Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad.

Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som fastställts vid värderingen.

LAGER OMSÄTTNINGSAKTIER

Under denna rubrik redovisas finansiella instrument som innehas för handel. Tillgångarna värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.

RÖRELSESEGMENT

Segmentsrapporten redovisas enligt den ändrade standarden i IFRS 8 samt IAS 34.

GRANSKNING

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

RAPPORTENS UNDERTECKNANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Torslanda den 23 oktober 2019

AMHULT 2 AB (publ)

Eigil Jakobsen                    Maria Nord Loft
Styrelseordförande            Verkställande direktör

Alf Lindqvist                      Niels Techen                   Göran Evaldsson
Styrelseledamot                 Styrelseledamot               Styrelseledamot

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

2020-02-21| Bokslutskommuniké (31 dec 19)
2020-03-23| Årsredovisning 2019

På Amhult 2s webbplats finns möjlighet att hämta pressmeddelanden och delårsrapporter. www.amhult2.se

För ytterligare information hänvisas till:
Maria Nord Loft, VD                                  maria@amhult2.se           0709-76 89 97
Annika Corneliusson, CFO                         annika@amhult2.se         0709-76 89 96
Eigil Jakobsen; styrelseordförande             eigil@amhult2.se             0709-76 89 00

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35