Amhult 2; Kallelse till årsstämma

Report this content

Pressmeddelande 02/21
2021-03-15

 
Aktieägarna i Amhult 2 AB (publ), org.nr. 556667-0492, ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 13 april 2021 kl. 13. På grund av den rådande Coronapandemin och för att säkerställa aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet har styrelsen för Bolaget beslutat att aktieägare, ombud eller utomstående inte ska ha rätt att närvara vid stämman, varken personligen eller genom ombud, och att den som inte är aktieägare inte ska ha rätt att närvara i enlighet med lag (2020:1154) om fortsatt giltighet av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor:

Anmälan m.m.
Aktieägarna har istället rätt att utöva sin rösträtt före bolagsstämman per post, s.k. poströstning. Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom poströstning ska, för att ha rätt att poströsta före stämman

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 1 april 2021,

dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 12 april kl. 12.00 enligt något av följande alternativ; per post på adress Amhult 2 AB, Postflyget 7, 423 37 Torslanda, per e-mail på adress maria@amhult2.se. Vid anmälan skall uppges namn, personnr./organisationsnr. samt registrerat aktieinnehav.

Den som äger förvaltarregistrerade aktier och vill delta på bolagsstämman ska jämlikt 5 kap. 15 § ABL genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i årsstämman.
Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling i bestyrkt kopia biläggas formuläret.

Ombud
Om aktieägaren poströstar genom ombud, gäller följande: Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmaktsformulär för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.amhult2.se. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress.

Poströstning med anledning av Covid-19

Årsstämman kommer att äga rum den 13 april 2021. Som ovan nämnts har dock inte aktieägare, ombud eller utomstående rätt att vara fysiskt närvarande vid stämman.

En aktieägare i Bolaget kan istället utöva sin rösträtt på årsstämman genom att före årsstämma poströsta avseende de ärenden som tagits upp i förslaget till dagordning i denna kallelse.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.amhult2.se.se från den 15 mars 2021. Formuläret för poströstning används dels som formulär för anmälan till stämman, dels för att utöva aktieägarens rösträtt vid stämman i de ärenden som tagits upp i förslaget till dagordning.

Formuläret ska vara Bolaget tillhanda senast måndagen 12 april 2021. Formulär för poströstning som mottas senare kommer inte att beaktas. Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolaget enligt något av följande alternativ; per post på adress Amhult 2 AB, Postflyget 7, 423 37 Torslanda, per e-mail på adress maria@amhult2.se.

Märk kuvertet med "Amhult 2 AB". Aktieägaren får inte förse formuläret med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av de ärenden som tagits upp i den föreslagna dagordningen ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får hållas endast genom poströstning. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det. Styrelsen kommer i så fall att fastställa tidpunkten för den fortsatta stämman.
En aktieägare kan inte ge några andra instruktioner än att välja ett av de svarsalternativ som anges vid varje punkt i poströstningsformuläret. Om så sker är rösten ogiltig.

Mer information om villkor för poströstning och hur en aktieägare gör för att poströsta framgår av poströstningsformuläret. 

Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande vid stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Godkännande av förslag till dagordning
5.    Val av en eller två justeringsmän
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.    Beslut angående
a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning
b)    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c)    ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8.    Val av ny styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
9.    Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10.    Aktieägare som vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret skall anstå till fortsatt bolagsstämma.

Utdelning
Styrelsen har föreslagit att utdelning inte skall lämnas för räkenskapsperioden 2020 (2020.01.01-2020.12.31).

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 6.847.533 aktier och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 25 072 533 röster.

Beslutsförslag

Punkt 2.
Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen Eigil Jakobsen.

Punkt 3.
Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande.

Punkt 4.
Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av dagordningen vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att dagordningen godkänns av bolagsstämmans ordförande.

Punkt 5.
Till justeringsman föreslås Emilie Loft, eller vid dennas förhinder, den som styrelsen istället anvisar jämte ordföranden för stämman.

Punkt 6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

Kallelse till stämma skall enligt ABL 7 kap. 18 § utfärdas fyra till sex veckor före stämman. Kallelsen ska enligt bolagsordningen ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelsen ska bolaget genom annonsering i rikstäckande tidning, Dagens Nyheter, upplysa om att kallelse har skett. 

Pressmeddelande om stämma publicerades måndagen den 15 mars 2021 och annonserades i Dagens Nyheter och Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 16 mars 2021.

Punkt 7.
Beslut angående fastställande av resultaträkning och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Årsredovisning kommer att finnas publicerad på bolagets hemsida från måndagen den 15 mars 2021 kl. 09.30 eller postas efter detta datum till den aktieägare som så begär. Eventuella frågor på årsredovisningen kan tillställas CFO Annika Corneliusson på e-post annika@amhult2.se fram till fredagen den 9 april kl. 12.00.

Punkt 8.
Aktieägare som representerar mer än 83% av bolagets röster har föreslagit omval av ordinarie ledamöter Eigil Jakobsen samt oberoende ledamot Niels Techen. Nyval föreslås av advokat Magnus Wiktorson. Magnus Wiktorson är 44 år, advokat, och sedan 2009 partner på Advokatfirman Nordia. 2001 tog Magnus Wiktorson jur. kand. på Göteborgs Universitet och han har sedan 2003 arbetat med svensk och internationell affärsjuridik i uppdrag för såväl noterade som onoterade bolag. Magnus Wiktorsons fullständiga CV finns att hämta på www.amhult2.se.

Styrelseledamots uppdrag gäller intill dess att nästa årsstämma har avhållits.

Punkt 9.
Styrelsen föreslår att arvode ska utgå med ett och ett halvt basbelopp vardera till styrelseledamöterna Niels Techen och Magnus Wiktorson för räkenskapsåret 2021. Revisorns arvode utgår enligt löpande räkning för räkenskapsåret.

Punkt 10.
Aktieägare som vill att beslut under en eller flera punkter i beslutsformuläret skall anstå till fortsatt bolagsstämma.

Handlingar inför årsstämman

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets kontor i Torslanda med ovan angiven adress från och med den 15 mars 2021. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. 

__________________

Torslanda den 15 mars 2021
 
AMHULT 2 AKTIEBOLAG (publ) 

Styrelsen
 

Maria Nord Loft
031-92 38 34
maria@amhult2.se

Prenumerera

Dokument & länkar