Amhult 2; Kommuniké från årsstämma i Amhult 2 AB (publ)

Report this content

Pressmeddelande 04/21
2021-04-13

Årsstämma har ägt rum i Amhult 2 AB (publ) den 13 april 2021. 

Årsstämman i Amhult 2 AB (publ) fastställde i enlighet med styrelsens förslag de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna med konstaterandet att koncernens resultat efter skatt uppgick till 43 879 tkr för räkenskapsperioden 2020 (2020.01.01 - 2020.12.31). Styrelsen föreslår ingen utdelning i syfte att konsolidera koncernen inför projekteringen av etapp II.

Några viktiga punkter som avhandlades på stämman: Till styrelseledamöter omvaldes Eigil Jakobsen och Niels Techen. Till ny styrelseledamot valdes Magnus Wiktorson. Till revisorer valdes BDO Revision Sverige AB. Stämman beslutade att arvode ska utgå med ett och ett halvt basbelopp vardera till styrelseledamöterna Niels Techen och Magnus Wiktorson för räkenskapsåret 2021 samt att revisors arvode ska utgå efter löpande räkning.

Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet av stämma.


Maria Nord Loft

0709-76 89 97
maria@amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Prenumerera

Dokument & länkar