Amhult 2; Månadsrapport april, 04-2021

Report this content

Under april månad har vi avhållit årsstämma i Amhult 2.

På grund av den rådande Coronapandemin har årsstämman ej avhållits fysiskt utan aktieägarna hade istället rätt att utöva sin rösträtt före bolagsstämman per post, s.k. poströstning. Ett nödvändigt ont i rådande tider då styrelse och ledning för Amhult 2 verkligen har uppskattat stämman som en plats för mötet och dialog med bolagets ägare.Årsstämman i Amhult 2 AB (publ) fastställde i enlighet med styrelsens förslag de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna med konstaterandet att koncernens resultat efter skatt uppgick till 43 879 tkr för räkenskapsperioden 2020 (2020.01.01 - 2020.12.31). Styrelsen föreslår ingen utdelning i syfte att konsolidera koncernen inför projekteringen av etapp II.

Några viktiga punkter som avhandlades på stämman: Till styrelseledamöter omvaldes Eigil Jakobsen och Niels Techen. Till ny styrelseledamot valdes Magnus Wiktorson. Till revisorer valdes BDO Revision Sverige AB. Stämman beslutade att arvode ska utgå med ett och ett halvt basbelopp vardera till styrelseledamöterna Niels Techen och Magnus Wiktorson för räkenskapsåret 2021 samt att revisors arvode ska utgå efter löpande räkning. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet av stämma.

Vi fortsätter därmed vårt arbete för bolagets bästa under 2021. I det korta perspektivet finns för bolaget en fortsatt god marknad där vi befinner oss, med fortsatt stabil hyrestillväxt. Många förutsättningar finns på plats: vi verkar i en av de regioner som har den högsta efterfrågan på bostäder och den största befolkningstillväxten. Befolkningen ökar och med den behovet av nya bostäder, särskilt i våra storstäder där det redan idag finns ett uppdämt behov. Även om bostadsbyggande har ökat i storstadsregionerna har det inte varit tillräckligt för att fylla behoven.

Långsiktigt arbetar vi enligt styrelsens strategi med att utveckla projektverksamheten. En av orsakerna är bland annat att objekt med hög avkastning och ett gott pris är svåra att finna idag. Det finns en stor efterfrågan på det som vi gör bra: att bygga nya hyresrätter till ett rimligt pris med god avkastning.

Under april beviljades vi även bygglov för Kvarter Spitfire, vilket innebär startskottet för 80 lägenheter med upplåtelseformen hyresrätt i Amhult Centrum Torslanda. Kvarter Spitfire är beläget mitt i Amhult, etapp II och kommer att bestå av 80 lägenheter i två hus. Här kommer att finnas lägenheter i storleken 1-3 rok men kvarteret kommer även att innehålla yteffektiva ettor till fyra rums lägenheter och tre radhus. De flesta av lägenheterna får fri och öppen sikt mot omgivningarna, med antingen uteplats eller balkong. Detta är Amhult 2:s sjunde projekt i Amhult Centrum, etapp II.  Upphandling av entreprenaden har påbörjats och beräknas färdigställd första halvåret 2021. Projekteringsstart är planerad till andra halvåret 2021.

Det innebär att vi nu endast har två kvarter att projektera efter att kvarter Spitfire påbörjats. Kvarter U och kvarter H. Beträffande kvarter H har vi ett pågående projekteringsarbete som löper enligt tidplan med ansökan om bygglov inlämnat före semestern.

En trevlig Första Maj helg önskar jag er alla.

Maria Nord Loft
VD 

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Prenumerera

Dokument & länkar