Kallelse till årsstämma

Report this content

Pressmeddelande 02/18
2018-03-05

Aktieägarna i Amhult 2 AB (publ), org.nr. 556667-0492, ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 april 2018 kl. 13.00 på Kulturhuset Vingen, konferenslokal Tärnan, Amhults Torg 7, 423 37 Torslanda.

Anmälan m.m.

Aktieägare skall för att få delta i årsstämman:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 april 2018,
dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 4 april kl. 12.00 enligt något av följande alternativ; per post på adress Amhult 2 AB, Postflyget 7, 423 37 Torslanda, per e-mail på adress catharina@amhult2.se, per telefon 031-92 38 35. Vid anmälan bör uppges namn, personnr./organisationsnr. samt registrerat aktieinnehav,
dels anmäla antalet biträden (högst två) aktieägaren avser medföra till årsstämman på sätt som föreskrivs i föregående stycke.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 4 april 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i årsstämman.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 6.847.533 aktier och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 25 072 533 röster.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslag till dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut angående
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Val av ny styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
11. Övriga frågor

Utdelning
Styrelsen har föreslagit att utdelning inte skall lämnas för räkenskapsperioden 2017 (2017.01.01-2017.12.31).

Beslutsförslag

Punkt 9
Aktieägare som representerar mer än 83% av bolagets röster har föreslagit omval av ordinarie ledamöter Alf Lindqvist, Eigil Jakobsen, Göran Evaldsson samt oberoende ledamot Niels Techen. Styrelseledamots uppdrag gäller intill dess att nästa årsstämma har avhållits.

Punkt 10
Styrelsen föreslår att arvode ska utgå med ett och ett halvt basbelopp vardera till styrelseledamöterna Alf Lindqvist, Niels Techen och Göran Evaldsson för räkenskapsåret 2018. Revisorns arvode utgår enligt löpande räkning för räkenskapsåret.
Handlingar inför årsstämman
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut, kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets kontor i Torslanda med ovan angiven adress från och med den 19 mars 2018. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.
__________________

Torslanda den 5 mars 2018

AMHULT 2 AKTIEBOLAG (publ)
Styrelsen

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
2018-05-03| 1:a kvartalsrapport (31 mar 18)
2018-08-28| 2:a kvartalsrapport (30 jun 18)
2018-11-02| 3:e kvartalsrapport (30 sep 18)
2019-02-22| Bokslutskommuniké (31 dec 18)
2019-03-28| Årsredovisning 2019

För ytterligare information hänvisas till:

Maria Nord Loft, VD maria@amhult2.se 031-92 38 34

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt boendeområde med handel i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar.

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Prenumerera

Dokument & länkar