Kommuniké från årsstämma i Amhult 2 AB (publ)

Report this content

Årsstämma har ägt rum i Amhult 2 AB (publ) den 5 april 2017 på Kulturhuset Vingen i Torslanda.

Årsstämman i Amhult 2 AB (publ) fastställde i enlighet med styrelsens förslag de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna med konstaterandet att koncernens resultat efter skatt uppgick till 20 096 tkr för räkenskapsperioden 2016 (2016.01.01-2016.12.31). Styrelsen föreslår ingen utdelning i syfte att konsolidera koncernen inför projekteringen av etapp II.

Några viktiga punkter som avhandlades på stämman: Till styrelseledamöter omvaldes Eigil Jakobsen, Alf Lindqvist, Niels Techen och Göran Evaldsson. Stämman beslutade att arvode ska utgå med ett och ett halvt basbelopp vardera till styrelseledamöterna Alf Lindqvist, Niels Techen och Göran Evaldsson för räkenskaps-året 2017 samt att revisors arvode ska utgå efter löpande räkning.

Amhult 2 AB (publ)

Maria Nord Loft

För ytterligare information hänvisas till:

Eigil Jakobsen, styrelseordförande eigil@amhult2.se 031-92 38 30
Maria Nord Loft, VD  maria@amhult2.se 031-92 38 34
Annika Corneliusson, ekonomichef annika@amhult2.se 031-92 38 33

eller Amhult 2:s webbplats

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Utdrag ur VD Maria Nord Lofts tal vid stämman: Vårt fokus för 2016 har varit att så effektivt som möjligt bedriva fortsatt produktion av Amhult Centrum. Vår affärsmodell står fast och vi bedömer att vi genom att bebygga våra fastigheter i väl projekterad och styrd produktion har bolaget goda förutsättningar för en lönsam tillväxt. Att bygga, äga och förvalta fastigheter i ett av Sveriges attraktiva storstadsområde är en av nycklarna till vår framgång. Vi är även fortsatt nöjda med hur väl vår förvaltning för våra nya fastigheter fungerar och hur dessa bidrar positivt till kassaflödet i bolaget och bolagets långsiktiga intjäningsförmåga och lönsamhetsutveckling. Arbetet med att stärka koncernens position pågår med oförändrad intensitet och vi utvärderar löpande intressanta förvärvsmöjligheter som skulle kunna påverka verksamheten och möjliggöra tillväxt.
Maria Nord Loft