Månadsrapport oktober, 10-2019

Report this content

Amhult 2 beslutade publicera delårsrapport för kvartal 3 tidigare än rapporterat datum 2019.11.04 och publicering skedde 2019.10.24. Det kon-staterades att nettoomsättning för perioden uppgick till 34 390 (25 395) TSEK och att resultatet för perioden uppgick till 12 136 (14 192)TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 1,77 (2,07) kronor per aktie.

Under perioden har ett flertal av de industrilokaler av äldre karaktär som funnits i Amhult 2:s bestånd nedmonterats samt rivits för att lämna plats åt kommande byggnation främst i kvarter India där markarbeten har påbörjats men även för att frigöra mark för kommande byggnation i kvarter H. Amhult 2 har vidare beviljats bygglov för en utökning av kvarter Radarflyget 206:1. Bygglovet omfattar en nytillkommen byggnadsarea om 413 m2 BTA (byggnadsteknisk area) på plan två. Hotel Torslanda kommer att utökas med ytterligare 12 hotell lägenheter och kommer därefter totalt att innehålla 40 hotell lägenheter som bedrivs i Amhults 2:s regi. Byggnationen utförs som en delad entreprenad i egen regi med VBK som projektledare.

Arbetet på utbyggnaden av hotellet i kvarter Radarflyget har flutit på bra.

Arbetena i kvarter India fortlöper enligt tidsplan och 
detsamma gäller för kvarter Radarflyget 2 där man nu ser nästan hela stommen på plats.

Slutligen som vi tidigare berättat om tog i vintras kommunfullmäktige i Göteborg ett beslut om att Boplats Göteborg som förmedlar lägenheter skall tillämpa strikt kötids placering vid tilldelning av lägenheter. Privata fastighetsägare som använt sig av Boplats Göteborg har vid tilldelning av lägenheter tittat på fler variabler än endast kötid. Som ett alternativ har privata aktörer startat siten HomeQ. Det rapporteras nu att två lokalt stora Göteborgsaktörer, nämligen Stena Fastigheter med 9 000 lägenheter i sitt bestånd och Wallenstam med 4 000 lägenheter i sitt bestånd nu enbart kommer att nyttja HomeQ. Främst anförs skäl som att det är viktigt med delaktighet i hela urvalsprocessen. Detta är också argument som vi på Amhult 2 tidigare framfört. Wallenstam rapporterar också att de liksom Amhult 2 nu lanserat en egen kö för sina nybyggen. Att stå i Amhult 2:s kö för en bostad kostar 450:- per år och vi har idag en kö på strax över 600 personer. Kötiden för att få en lägenhet via Boplats Göteborg är i allmänhet i snitt sex och ett halvt år men längre till attraktiva områden i centrala innerstaden.

På återhörande.
Maria Nord Loft
VD

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Prenumerera

Dokument & länkar