Kommuniké från årsstämma i Amido AB

Report this content

Vid årsstämma i Amido AB (publ), org.nr. 556751-8708, den 5 maj 2021 fattades bland annat följande beslut.

För mer information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.amido.se

 
Resultat- och balansräkning
Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att den balanserade vinsten överförs i ny räkning.

Stämman beslutade att ingen utdelning till aktieägare sker.

Ansvarsfrihet
Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Styrelse- och revisionsarvoden
Styrelsearvodet fastställdes till 345 000 SEK exklusive sociala avgifter, att fördelas mellan de externa ledamöterna. Ledamot som får styrelsens uppdrag att utföra vissa konsultativa tjänster utöver vad som ingår i det ordinarie styrelsearbetet får särskild ersättning för detta. Form och storlek av sådan ersättning kan beslutas av styrelsen varvid den ledamot ersättningen avser inte får delta i beslutet eller av verkställande direktören inom ramen för bolagets attestinstruktion. Arvode till revisor föreslås ske enligt tidigare villkor på löpande räkning.
 
Val av styrelseledamöter och revisor
Hélène Gustavii blev vald som ny ledamot.

Urban Doverholt blev omvald som styrelseordförande och ledamot.

De tidigare styrelseledamöterna Daniel di Benedetto, David Bendz, Alexander Tasevski, Peo Emgård, Torbjörn Hall och Markus Emgård  omvaldes som ledamöter i styrelsen. 

Bolagsstämman beslutade att välja om Mikael Thorsson som revisor. 

Övrigt
Verkställande direktören, Johnny Berlic höll ett tal vid årsstämman och gav en kort lägesuppdatering om företagets strategi och resultat för 2020. 

Revision gick igenom årsredovisningen för 2020. 

Hela stämman livesändes via länk.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Johnny Berlic, VD
johnny@amido.se
www.amido.se
031-719 20 70

Om Amido 
Amidos digitala plattform låter fastighetsägare enkelt dela access till låsta utrymmen oavsett passersystem eller paketbox. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon genom plattformen access vid larm och allt från logistik, till städbolag får access dit de behöver när de behöver det - automatiserat och enkelt.

Taggar: