Amnode AB: Delårsrapport januari - juni 2019

Report this content

April - juni 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 17,7 MSEK (22,6)
  • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -1,7 MSEK (1,8)
  • Rörelseresultatet uppgick till -2,5 MSEK (0,4)
  • Resultat efter skatt blev -2,9 MSEK (0,1)
  • Resultat per aktie blev -0,01 SEK (0,00)

VD:s kommentar:

Året började bra med en fortsättning av den resultatförbättringstrend vi sett de senaste kvartalen, vilket är resultatet av de senaste årens hårda arbete med att vända Amnodes bristande lönsamhet. Första kvartalet 2019 visade till och med ett positivt resultat på nedersta raden, något som Amnode inte har klarat de senaste 10 åren. 

Övergripande strategi har varit och är att fokusera verksamheten på färre artiklar och byta ut gammal produktionsvolym - med dålig lönsamhet pga. mycket manuellt arbete - till nya volymer där både lönsamheten och automatiseringsgraden är högre. Vi har följt vår strategi och i enlighet med den investerat i nya maskiner som höjer automationsgraden och passar de nya volymerna.

Vår strategi har i stort fungerat enligt plan och vi har fått bekräftat av kunderna att vi är konkurrenskraftiga vilket lett till att vi kunnat ta in ett flertal nya projekt som på lång sikt ger oss möjlighet att skapa ett helt annat företag. Men trots att vi är på rätt väg har vi fått en rekyl i det gångna kvartalet där det mesta gått i fel riktning.

Vi har underskattat dels hur lång tid det tar att få igång nya projekt och framför allt hur svårt det är för organisationen att hantera rullande produktion samtidigt som helt nya stora projekt startas. Tillväxttakten i nya volymer tar mycket längre tid än vad vi planerat, vilket innebär att Amnode inte når de planerade volymerna förrän efter 6 – 18 månader efter produktionssättningen.

För att snabba på omställningen har vi därför förstärkt organisationen med tre nyckelpersoner vilket kortsiktigt påverkar lönsamheten men är samtidigt en förutsättning för att på sikt hantera volymtillväxten.

Under andra kvartalet har omställningsarbetet och förseningarna slagit hårt mot både omsättning och resultat då vi har varit tvungna att prioritera planering och driftsättning av ett antal nya strategiska kundprojekt, detta har lett till negativ påverkan av befintliga kunders leveranser av existerande produkter. Resultatet av detta har inneburit en omsättningsminskning i kvartalet med 22 procent och ett EBITDA resultat om – 1,7 Msek. Försämringen är betydligt större än vad vi anade och som vi varnade för i Q1 rapporten. Där vi konstaterade att risken förelåg för ett försämrat resultatutfall i andra kvartalet beroende på ett ökat antal nya projekt samtidigt som antalet arbetsdagar i kvartalet var färre än under första kvartalet. Det innebär att den tappade volymen, vår höga investeringstakt och den säsongsmässiga tunga uppstarten efter semesteruppehållet gör vår likvid situation ansträngd, men ledningen arbetar aktivt med att frigöra likviditet och inte binda kapital i onödan.

Det är möjligt att vi spänt bågen för hårt och varit för optimistiska när vi planerade en total uppgradering av våra kvalitetssystem, samtidigt växla ut en tredjedel av vår maskinpark och starta upp ett stort antal nya kundprojekt. Det är idag uppenbart att vi inte fult ut har varit bestyckade för denna transformering. Under senare delen av perioden har våra tillkortakommanden framstått allt tydligare för ledningen och företaget har därför genomfört några strategiskt viktiga rekryteringar och utbildningsinsatser. Idag känner vi att vår organisation på ett helt annat sätt är förberedd för framtidens utmaningar.

Orderläget är fortsatt gott och vi räknar med en förstärkning av orderstocken under hösten. Med en svag krona och ett generellt lägre kostnadsläge ser vi fram mot en resultatförbättring främst i det fjärde kvartalet 2019. Även om vi tyvärr inte kan göra mycket åt priset på våra viktigaste råvaror, koppar och zink, som tillsammans med svängningar i dollar/svenska kronan påverkar vår kostnadsbild kraftigt, speciellt i vår verksamhet i Skultuna. Dock har vårt beroende av råmaterialpris-svängningar minskat, tack vare en mixförskjutning mot stål och nya avtal med materialklausuler.

Sam Olofqvist, VD