Amnode Årsstämmokommuniké 2022

Report this content

Årsstämma 2022 har avhållits den 28 juni 2022 i Amnode AB i Gnosjö. Stämman leddes av ordförande Lars Save och sex aktieägare var representerade på stämman, representerande 30,6 % av samtliga aktier och röster i Bolaget. Framlagd årsredovisning 2021, revisionsberättelse och styrelsens förslag enligt kallelsen behandlades och antogs i sin helhet.

Årsstämman beslutade att;

  • fastställa 2021 resultat- och balansräkning för moderbolag och för koncernen och att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2021.
  • ingen utdelning skall lämnas och att resultatet överförs i ny räkning.
  • till styrelse intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de fem ledamöterna Lars Save, Lars-Olof Delin, Sam Olofqvist, Kent Olsson och Mikael Fransson, att utgöra bolagets fem ordinarie styrelseledamöter intill nästa årsstämma. Inga suppleanter valdes. Stämman omvalde Lars Save som ordförande för styrelsen.
  • anta riktlinjer enligt styrelsens förslag om ersättningar till styrelsens ledamöter, totalt 450 tkr.
  • ge styrelsen bemyndigande att fatta beslut om nyemission vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma med de begränsningar som följer av bolagets bolagsordning. Idag finns totalt 3 391 068 aktier i Amnode AB

Gnosjö 28 juni 2022

Styrelsen

Denna information lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-06-28 20:00 CET.

Frågor till ordf. Lars Save, 070 590 18 22, eller vår hemsida www.Amnode.se

Koncernen Amnode består av det noterade moderbolaget Amnode AB, ett helägt rörelsedrivande dotterbolag AM Stacke Group AB, Gnosjö med sina tre dotterbolag Stacke Mattssons AB, SGV Forging in Skultuna AB.

Prenumerera