Amnode fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Årsstämman i Amnode AB (”Amnode” och ”Bolaget”) beslutade den 29 juni 2020 om sammanläggning av Bolagets aktier, varvid 1 000 aktier sammanläggs till 1 aktie. Vidare beslutades att bemyndiga Bolagets styrelse att fatta beslut om avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Amnodes styrelse har idag beslutat att avstämningsdagen för sammanläggningen ska vara den 17 juli 2020.

Tidplan för sammanläggningen:

  • Sista dag för handel i Amnodes aktie innan sammanläggningen är den 15 juli 2020.
  • Första dag för handel i Amnodes aktie efter sammanläggningen är den 16 juli 2020 (vilket innebär att aktiekursen från och med denna dag kommer att återspegla effekten av sammanläggningen).
  • Avstämningsdag för sammanläggningen är den 17 juli 2020.

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen.

Till följd av sammanläggningen kommer Amnodes aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 16 juli 2020 kommer Bolagets aktie att handlas med den nya ISIN-koden SE0014609194.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 1 695 534 977 aktier till 1 695 534 aktier. Aktierna kommer ha ett kvotvärde om cirka 6 kronor per aktie.

De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 1 000 kommer vederlagsfritt att erhålla aktier från Membit Members Only AB, en av Bolagets större aktieägare, för att innehavet ska bli jämnt delbart med 1 000. Totalt kommer Membit Members Only AB att tillhandahålla 1 370 000 så kallade utjämningsaktier. Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren. Membit Members Only AB har även åtagit sig att avrunda sitt återstående aktieinnehav i Bolaget nedåt till det närmsta antalet som är jämnt delbart med 1 000.

För mer information kontakta:

Lars Save, Styrelsens ordförande

lars.save@saveit.se

+46 705 90 18 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2020 kl. 09.00 CEST.

Kort om Amnode

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Prenumerera