Amnode tecknar leveransavtal med ny global kund.

Amnode har ingått ett nytt flerårsavtal med en ny större industriell kund och global leverantör av flödeskomponenter till framför allt den tunga fordonsindsutrin. Smidda och precisionsbearbetade mässingkomponenter för flödeshantering, vätskor och gaser, till tunga fordon är en specialitet för Amnode och våra dotterbolag SGV Forging och Stacke Mattssons.

Provleveranser har påbörjats och orden beräknas ge ett mindre tillskott, 1 till 2 mkr, i omsättning under fjärde kvartalet 2017. Beräknat ordervärde under 2018 ca 20 mkr och ca 30 mkr under 2019. Ytterligare volymer kan komma att tillkomma under de kommande 12-24 månaderna på grund av den stora efterfrågan från lastbilstillverkare i världen. Det råder kapacitetsbrist i stort och 2018 kan bli ett mycket bra år för den tillverkande industrin, så även för Amnode.

Det är glädjande att Amnode har säkrat denna nya kund och att vi redan är på gång att rulla ut leveranserna. Tillsammans med de tidigare rapporterade leveransavtalen under sommaren är denna nya och krävande kund ytterligare ett bevis på att Amnode kan erbjuda konkurrenskraftiga lösningar.

Amnode är exponerad till snabba och kraftiga svängningar i faktiska avropen och utleveranserna till kund. Amnode är därtill utsatt för kraftiga svängningar i valutor och på vårt huvudsakliga råmaterial, mässing. Dessa faktorer kan Amnode endast med stor tidsfördröjning över tiden kompensera sig för. Konverteringen av en viss ordervolym till ett positivt kassaflöde i framtiden är en svår konstart och viss försiktighet att övertolka det finansiella resultatet av rapporterade ordervolymer i framtiden kan vara befogat även om vi alla gläds att vi tar hem nya stora ordervolymer.

Marcus Stacke, säljansvarig för koncernen säger om den nya storordern, ”det är alltid roligt att vårt arbete med leveransprecision och kvalitet betalar sig i form av nya framtida leveransvolymer. Amnode har nu leveranser direkt eller indirekt till alla de stora producenterna av tunga fordon i världen, en marknad som vi känner extremt väl sedan många år. Vi vet att vi är konkurrenskraftiga och att vårt tekniska kunnande kring dessa flödeskomponenter uppskattas av våra kunder. Orderläget ser nu mycket bra ut även om det är långt kvar och mycket arbete återstår till slutet på 2018.”

Delårsrapport 3 2017 publiceras den 15 november 2017.

Stockholm 2017-10-12

Styrelsen

Frågor till
VD Lars Save, 070 590 18 22
, www.Amnode.se, vår hemsida!                   
Sam Olofqvist, VD AM Stacke Group, 070 550 88 82

Denna information är sådan information som Amnode AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2017.  

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Prenumerera

Dokument & länkar