Amnodes företrädesemission övertecknad, emissionen tecknades till ca 178%

Report this content

Tilldelning i Amnodes företrädesemission har nu skett. Totalt har 201 358 791 units tecknats motsvarande en överteckning om 178,14 %. Efter tilldelningen har 86 833 168 unit tecknats med företrädesrätt, 76,82% och 26 202 497 units, 23,18% utan företrädesrätt. Totalt tecknades maximala 113 035 665 units. Alla units har tecknats mott kontant betalning och tillför Amnode 9 042 853,20 kr. före emissionskostnader. Efter det att emissionen har registrerats kommer Amnode totalt ha 1 695 534 977 aktier.

Amnode tillförs genom emissionen en kontant emissionslikvid om ca 9 mkr före avdrag för emissionskostnader om cirka 2,0 mkr varav 0,75 Mkr är kostnader för emissionsgarantin. Emissionen medför en ökning av aktiekapitalet om 3 391 069,95kr. Emissionen fulltecknades utan hjälp av garanternas medverkan.  

  

Handel med BTU

Handel med BTU (betald tecknade units) pågår till dess att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Varje BTU ger 10 nya Amnode aktier därmed kommer 1 130 356 650 nya aktier att registreras i företrädesemissionen.

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen.

Mangold Fondkommission är emissionsinstitut i samband med emissionen

 

 

Bokslutskommunikén publiceras den 28 februari 2020.

 

Stockholm 2020-02-24

Amnode AB

Styrelsen

 

För mer information kontakta:

Ordf. Lars Save, 070 590 18 22,

www.Amnode.se,  info@Amnode.se

Denna information är sådan information som Amnode AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen ovans försorg för offentliggörande den 24 februari 2020, klockan 16.00.

Prenumerera

Dokument & länkar