Delårsrapport April - Juni 2020 - Q2

Report this content

April - juni 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 10,0 MSEK (17,7)
  • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -1,2 MSEK (-1,7)
  • Rörelseresultatet uppgick till -2,0 MSEK (-2,5)
  • Resultat efter skatt blev -2,3 MSEK (-2,9)
  • Resultat per aktie blev -1,39 SEK (-5,34)*

​​​​​​​​​​​​​​* Resultat per aktie är beräknat såsom om sammanslagningen av Amnodes aktier vore genomförd per 30 juni 2020.

VD:s kommentar:

” Året började enligt plan och kommunicerade mål uppnåddes, sedan slog Covid19 pandemin till i hela samhället och våra kunder stängde ner stor del av sin verksamhet under lång tid. Under andra kvartalet har detta påverkat Amnode starkt vilket inneburit låga avrop från våra kunder. Orderböckerna sjönk med ca 25% under kvartal två, lyckligtvis har orderböckerna börjat fyllas på igen efter sommaren och återstarten i augusti. Osäkerheten är dock fortsatt väldigt stor vart detta tar vägen, inte bara för Amnode, utan för hela den exportberoende verkstadsindustrin som är våra kunder.  

Amnode har vidtaget samtliga åtgärder som vi förfogar över, permitterat, varslat, stängt ner, utbildat och börjat producera igen. Tack vara våra aktieägare och den emission vi genomförde mars-april tillsammans med samhällets olika stödåtgärder står vi fortsatt upp. Men vår orderstock och likviditet, som skulle gå till maskininvesteringar, är kraftigt reducerad.

Under kvartalet har produktionspersonal och tjänstemän varit permitterade till 40 – 60%. Efter semestern har  arbetstiden sakta ökat till 80% och vissa nyckelpersoner är nu uppe på heltid igen. För att anpassa bemanningen till lägre volymer har antalet anställda minskats. Permitteringstiden har också kunnat användas till utbildning och ca 600 utbildningstimmar har genomförts för att effektivisera vårt arbete med att optimera produktionsflöden, kvalitetsarbete och minska kapitalbindningen. Amnode är dessutom en av ca 20 underleverantörer som ingår i Produktionslyftet, ett utvecklingsprojekt som Tillväxtverket driver för att underlätta för underleverantörer att hantera effekterna av nedstängningar som Corona förde med sig under våren och sommaren.

Vi tror visserligen att ordervolymer som vi tappat och som i stunder uppgick till - 44% för årets sex första månader, kommer att komma tillbaka. I vilken takt och på vilken ny årsvolym våra kunder kommer att planera och bestämma sig för, är frågan som ingen idag kan varken besvara eller estimera.

Amnode har tidigare kommunicerat den stora osäkerheten i vår rörelsefinansiering de kommande 12 månaderna som en direkt följd av Corona viruset. Amnode kommer inte anta eventuell ny strategi eller eventuella nya finansiella mål innan marknadssituationen har stabiliserats och effekterna av pandemin för Amnode och våra kunder kan överblickas. Om styrelsen beslutar att justera tidigare kommunicerade strategi och/eller finansiella mål kommer detta att kommuniceras av Amnode.

Amnodes likvid situation är fortsatt ansträngd på grund av de lägre produktionsvolymerna men tack vara samhällets stöd i olika former har vi kommit igång igen efter semestern och nu ser vi att inflödet ökar, vecka för vecka. Det operativa kassaflödet har under andra kvartalet varit positivt, vilket till stor del är en effekt av att verksamheten inte drar så mycket rörelsekapital när omsättningen sjunker i den omfattningen som den gjorde under kvartalet.

Vår kommunicerade plan fram emot 2022 ligger fast, ett fokuserat och lönsamt mindre verkstadsföretag med fokus på den globala tunga fordonsindustrins behov, vi fortsätter trots virus, att fokusera vår produktion på färre och mer specialiserade tjänster, ser över både avyttringar/nerläggningar och produktkompletteringar med en fortsatt ökad automatisering.

Så länge vi har kunderna med oss siktar vi på att vara en överlevare efter det stålbad som hela verkstadsindustrin just nu tvingas genomlida.”

Sam Olofqvist, VD och koncernchef

Prenumerera

Dokument & länkar