Delårsrapport januari – juni 2018

Januari - juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 42,1 MSEK (39,2)
 • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,9 MSEK (-0,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till – 0,7 MSEK (-3,4)
 • Resultat efter skatt blev -1,5 MSEK (-4,3)
 • Resultat per aktie blev -0,01 SEK (-0,07)
 • Soliditeten uppgick vid periodens slut till 30,9 % (37,6)
 • Eget kapital per aktie uppgår till 0,10 SEK (0,39) och efter full utspädning 0,07 SEK (0,30).

April - juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 22,6 MSEK (19,0)
 • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,8 MSEK (1,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,4 MSEK (-0,5)
 • Resultat efter skatt blev 0,1 MSEK (-1,0)
 • Resultat per aktie blev 0,00 SEK (-0,02)

Väsentliga händelser under kvartalet 

 • Under april förvärvades samtliga utestående aktier (5 %) i AM Stacke Group AB för 0,4 MSEK.
 • På ordinarie årsstämma i maj valdes Lars Delin och Sam Olofqvist till nya styrelseledamöter. Lars Save utsågs till ny styrelseordförande samt Sam Olofqvist utsågs till VD och koncernchef för Amnodegruppen.
 • I april beslutade styrelsen för Amnode AB att genomföra en företrädesemission om 139 558 163 aktier som skulle tillföra Bolaget cirka 7,0 MSEK före emissionskostnader.

Händelser efter periodens utgång

 • Den i april beslutade emissionen blev fulltecknad och registrerades i början av augusti 2018.

Vår aktie 

 • Volymvägt genomsnittlig avslutskurs för perioden 2018, var per aktie 0,08 SEK (2 352 avslut) under 123 handelsdagar på marknadsplatsen (0,41 SEK (5 805 avslut) under samma period 2017, under 119 handelsdagar). 

VD:s kommentar:

Lite sommarvärme och det har kanske äntligen lossnat för Amnode. För första gången någonsin som noterad koncern inom kvalificerad metallbearbetning redovisade Amnode ett tydligt positivt resultat EBITDA för årets första sex månader. Vi ser äntligen effekt av de nya projekten och försäljningen till den globala fordonsindustrin som Amnode kommunicerade hösten 2017. Nu går dessa volymer ut genom dörren och kan faktureras.

Årets sex första månader har varit händelserika allt eftersom bolaget förbättrats och likviditeten urholkats. Företrädesemissionen fylldes med lite hjälp av garanterna  och det är jätte roligt att i denna rapport visa att Amnode är på rätt väg och att det nu verkligen ser ut som vi är över krönet. Uppgraderingen av vår produktionsapparat som företrädesemissionen primärt avsåg att finansiera har påbörjats och två nya produktionsenheter är på plats och i produktion inom kort. Den tredje enheten planeras att installeras i november för att Amnode skall kunna hantera den tillväxt som finns inplanerad främst under 2019.

Vi ligger fortsatt något efter i vår plan att vända runt Amnodes resultat men nu har det förhoppningsvis vänt och andra halvan på året skall kunna visa att första halvans positiva utveckling förstärks ytterligare och att framför allt 2019 skall kunna bli ett riktigt bra år i enlighet med våra kommunicerade mål som ligger fast oförändrade med rimlig affärsrisk, om 100 mkr i nettoomsättning och 12 % EBITDA marginal i slutet av  2019.

Vi fortsätter inte bara investera i nya maskinenheter som är på plats utan vi fortsätter investera i automatisering och produktion med begränsad bemanning. Vår fjärde helautomatiska produktionslina i smedjan är snart färdig att tas i bruk. Med vårt fokus på investeringar i automatisering, våra nya artiklar igångsatta och som är i tidiga skeden i sina produktcykler, vet vi att vi har en konkurrenskraftig leverans, en allt bättre produktmix och att vi kan behålla våra kunder.

Orderläget har utvecklats positivt inför de kommande kvartalen 2018 och inte minst inför 2019. Vår produktmix förändras mot mer stål och mindre mässing. Med ett generellt lägre kostnadsläge tack vara våra nya maskiner och gjorda investeringar i automatisk produktion ser vi fram mot en fortsatt resultatförbättring de återstående kvartalen för 2018 och inte minst 2019.  Vi kan tyvärr inte göra mycket åt priset på våra viktigaste råvaror, koppar och zink, som tillsammans med svängningar i dollar/svenska kronan påverkar vår kostnadsbild kraftigt, annat än att vara duktiga inköpare och förhandlare samt att dela bördan av dessa svängningar med våra kunder.

Vi tackar alla aktieägare som hjälpte oss i emissionen och som gjort att vi nu är igång i fabrikerna efter sommar uppehållet i bättre form än någonsin tidigare. Tack!

Sam Olofqvist VD och koncernchef med Lars Save, ordf.


Verksamheten

Amnode AB äger 100 procent av A M Stacke Group som är koncernens bearbetningscentrum i Gnosjö med kvalificerad fleraxlig bearbetning av mässings- och stålkomponenter inom tunga fordon-, energi, och VVS sektorn. A M Stacke Group AB äger också dotterbolaget SGV Forging in Skultuna AB som är koncernens smedja i Skultuna och leverantör av varmpressade maskinbearbetade mässingartiklar.

Händelser under perioden

Omsättningsökningen om 2,9 MSEK för det första halvåret jämfört med 2017 beror till stor del på att de nya orders som aviserades under andra halvåret 2017 nu kommit i produktion och att utfasningen av gamla produkter avtagit under andra kvartalet 2018 samt att prishöjningar på gamla produkter slagit igenom.   

Första halvåret 2018 visar en resultatförbättring av rörelseresultatet om 2,7 MSEK jämfört med föregående år. Förbättringen har ett flertal förklaringar och beror dels på högre totala intäkter om 2,9 MSEK, sålda varors kostnader inklusive förändring av PIA och skrotförsäljning har en negativ inverkan på resultatet med -0,9 MSEK vilket kompenserats med minskade övriga kostnader, mindre kostnader för personal och avskrivningar med 0,7 MSEK. Ökningen av sålda varors kostnad är hänförliga till dels prisökningar på råmaterial samt viss förändring av produktmixen. Avskrivningarna har också minskat mellan perioderna med ca 0,7 MSEK.

Orderingången är fortsatt bra vilket ger goda förutsättningar inför hösten 2018. Amnode ökar nu kraftigt sina utleveranser i allt större grad på de stora flerårsavtal som kommunicerades redan 2017 och som kommer att ha en betydande inverkan på 2018 års helårsresultat och ännu mer för Amnodes tillväxt och förbättrade lönsamhet 2019.

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till -3,5 (-7,4) MSEK. Försämringen av det operativa kassaflödet förklaras i huvudsak av att koncernen binder mer rörelsekapital. Periodens totala kassaflöde var positivt och uppgick till 2,7 (-0,6) MSEK, vilket förklaras av att likviditet tillfördes med 9,8 MSEK hänförlig till nyemissionen vid årsskiftet.

Omsättning och resultat januari-juni

Nettoomsättningen uppgick till 42,1 MSEK under perioden, jämfört med 39,2 MSEK motsvarande period i fjol. En omsättningsökning med 7,4 %.

Rörelseresultatet uppgick till –0,7 (-3,4) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -1,7 (-8,6) procent.

Rörelseresultatet EBITDA var 1,9 (0,0) MSEK.

Avskrivningar på maskiner och inventarier uppgick till 1,7 MSEK, jämfört med 2,4 2017, avskrivningar på goodwill uppgick till 1,0 MSEK, jämfört med 1,0 MSEK motsvarande period 2017.

Finansnettot var -0,7 MSEK under perioden, jämfört med -0,8 MSEK motsvarande period 2017. Kostnaden är hänförlig till den belåning som finansierar verksamheten i A M Stacke Group koncernen.

Skattekostnaden perioden uppgick till 0,0 (-0,1) MSEK, motsvarande en genomsnittlig skattesats om 0 (-2,8) procent.

Periodens resultat var -1,4 (-4,3) MSEK och resultatet per aktie uppgick till -0,01 (-0,07) SEK.

Omsättning och resultat april - juni

Nettoomsättningen uppgick till 22,6 MSEK under andra kvartalet, jämfört med 19,0 MSEK motsvarande kvartal i fjol. En ökning av nettoomsättningen med 19 %.

Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (-0,5) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,0 (-2,8) procent.

Rörelseresultatet EBITDA var 1,8 (1,1) MSEK.

Avskrivningar på maskiner och inventarier uppgick till 0,8 MSEK, jämfört med 1,2 2017, avskrivningar på goodwill uppgick till 0,5 MSEK, jämfört med 0,5 MSEK motsvarande kvartal 2017.

Finansnettot var -0,3 MSEK under kvartalet, jämfört med -0,4 MSEK motsvarande kvartal 2017. Kostnaden är hänförlig till den belåning som finansierar verksamheten i A M Stacke Group koncernen.

Skattekostnaden under kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) MSEK, motsvarande en genomsnittlig skattesats om 0 (0) procent.

Periodens resultat var 0,1 (-1,0) MSEK och resultatet per aktie uppgick till 0,00 (-0,02) SEK.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,6 (-7,4) MSEK under första halvåret. Förbättringen av det operativa kassaflödet förklaras i huvudsak av ett förbättrat kassaflöde före förändring av rörelsekapital med ca 1,9 MSEK samt ett förbättrat rörelsekapital jämfört med föregående år om 1,9 MSEK. Kompletteringsinvesteringar i bland annat den fjärde presslinan och kompletteringar av maskinparken har skett med 1,5 MSEK samt de utestående minoritetsaktierna i AM Stacke Group AB har förvärvats för 0,4 MSEK.  Amortering av lån, förändring av check- och factoringkredit samt leasingskulder uppgår till 1,7 MSEK. Totalt har ovanstående poster påverkat kassaflödet negativt med -7,2 MSEK vilket har finansierats genom likvida medel från nyemissions med 9,8 MSEK vilket inneburit att periodens kassaflöde blev positivt med 2,7 (-0,6) MSEK.

Investeringar

Periodens investeringar i materiella anläggnings- tillgångar uppgick till 1,5 (1,6) MSEK. Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgår till 0,4 (-) MSEK.

Finansiell ställning

Koncernens nettoskuld uppgår till 22,3 MSEK, jämfört med 13,7 MSEK per 31 december 2017. Koncernens ökade skuldsättning är hänförlig till dels ett ökat rörelsekapital, ytterligare investering i anläggningstillgångar samt betalningar i samband med emissionen vid årsskiftet.  

Likvida medel uppgick till 2,8 MSEK, jämfört med 0,1 MSEK vid årsskiftet. Därutöver har koncernen beviljade kreditfaciliteter om totalt 8,5 MSEK, varav 8,0 MSEK var nyttjat per balansdagen. Utöver kreditfaciliteterna har koncernen en möjlighet att belåna kundfordringar om totalt 9,25 MSEK varav 8,3 MSEK var utnyttjat per balansdagen.

Eget kapital

Eget kapital uppgick den 30 juni 2018 till 18,1 (20,0 per 2017-12-31) MSEK, vilket motsvarar 0,10 (0,23) SEK per utestående aktie, 0,07 (0,11) efter full utspädning. Förändringar av antalet utestående aktier och eget kapital visas på sidan 6. Per den 30 juni 2018 uppgår aktiekapitalet till 26 167 156,80 kronor.

Förutom den pågående nyemissionen fanns inga utestående options- eller konvertibelprogram per den 3o juni 2018.

Personal

Antalet anställda vid periodens utgång var 43 (43 per den 31 december 2017).

Medelantalet anställda under perioden uppgick till 44, jämfört med 43 2017.

Ägarstruktur 

Per den 30 juni 2018 hade Amnode AB två ägare som var och en innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget, totalt äger dessa 14,9 % tillsammans.

Per den 30 juni 2018 hade Amnode AB (publ)        ca 1 500 aktieägare.

Transaktioner med närståenden 

Under första halvåret 2018 har följande transaktioner med närstående gjorts inom Amnode koncernen:

 • Sam Olofqvist har genom bolag utfört konsulttjänster mot en ersättning av 900 TSEK.
 • Lars Save har genom bolag utfört konsulttjänster samt erhållit ersättning för leasad maskinutrustning med 282 TSEK.
 • Marcus Stacke har genom bolag erhållit 230 TSEK för hyra av tillhandahållen hyrd maskinutrustning.

Samtliga transaktioner med närstående har skett på marknadsmässiga villkor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

För att säkra tillgången till likvida medel under sommaren och i samband med uppstarten i höst samt att säkra den tidigare kommunicerade investeringsplanen beslöt styrelsen att med stöd av sitt bemyndigande genomföra en företrädesemission av aktier. Emissionen omfattade 139 558 163 aktier som tecknades till en kurs om 0,05 kr per aktie. Emissionen tillförde 7,0 MSEK före kostnader och registrerades den 6 augusti 2018.

Information om moderbolaget

Moderbolagets verksamhet omfattar administrativa tjänster, finansiering och ägande av dotterföretag. Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 0,3 (0,2) MSEK. Moderbolaget har nettoinvesterat -0,4 (-) MSEK i aktier i dotterbolag.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Amnodes verksamhet innehåller ett antal risker och osäkerhetsfaktorer typiska för en legotillverkare inom svensk industri. Till detta kommer finansiella risker till följd av förändringar av råvarupriser, valutakurser och räntenivåer. En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns på sidan 30 i årsredovisningen för 2017. Inga ytterligare väsentliga risker bedöms ha tillkommit.

Redovisningsprinciper

Amnode AB tillämpar   årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Försäkran

Styrelsen och verkställande direktörens uppfattning är att denna rapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets- faktorer som koncernen står inför.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 28 augusti 2018

Amnode AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Sam Olofqvist

VD Amnode AB (publ)

Mobil: 0705-50 88 82

E-mail: sam.olofqvist@amsg.se

Insynspersoners aktieinnehav

2018-06-30
Sam Olofqvist 13 131 055
Lars Save 12 931 134
Lars Olof Delin 4 666 667
Michael Lindström 4 000 000
Peter Larsson 1 000 000
Totalt 35 728 856

Insynspersonernas samlade innehav uppgår till 20,5 % av bolagets totalt 174 447 704 aktier per sista juni 2018.

Finansiell kalender

Delårsrapport kvartal 3              2018-11-15

Bokslutskommunikén för 2018  2019-02-28

Delårsrapport kvartal 1, 2019     Maj 2019

Delårsrapport kvartal 2, 2019    Augusti 2019

Om Amnode

Amnodes mål är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till Verkstadsindustrin inom segmentet bearbetade mässings- och stålkomponenter på den europeiska marknaden i stora serier för tung fordonsindustri, energi och VVS sektor samt brandskydd och säkerhet.

Amnode erbjuder produkter från fem kärnområden; varmsmide, fleraxlig bearbetning, automatsvarvning, kuggfräsning och långhålsborrning i två specialiserade produktionsenheter i Gnosjö och Skultuna.

För mer information

För mer information om Amnode, vänligen besök www.amnode.se


Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Prenumerera

Dokument & länkar