Kallelse till årsstämma i Amnode AB

Report this content

Aktieägarna i Amnode AB, org.nr 556722-7318, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 23 maj 2018, OBS nytt datum, klockan 11.00 hos dotterbolaget Stacke Mattssons AB, Sjörydsvägen 12, Gnosjö, Inregistrering till årsstämman börjar 10.45.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som

dels                     är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 maj 2018,

dels                     anmält sig till Bolaget senast den 17 maj 2018 under adress Amnode AB , BOX 71217, 104 62 Stockholm eller per telefon 070 590 18 22 via e‑post info@Amnode.se. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 17 maj 2018, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Amnode AB, BOX 71217, 104 62 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.amnode.se.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill:

a) Verkställande direktörens anförande

8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Framlagt förslag till ny styrelse.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter

11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

12. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer

13. Beslut om godkännande av instruktion för valberedningen

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare

15. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

17. Årsstämmans avslutande

Inkommit förslag till ny styrelse.

Inkomna förslag till punkterna 2 och 10, 11, 12, 13 – Ordförande vid årsstämman, antalet styrelseledamöter och revisorer, styrelse- och revisorsarvode, styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisorer samt instruktion för valberedning

Punkt 2          Ledamot Michael Lindström föreslås väljas som ordförande för årsstämman.

Punkt 10        Val av fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Omval av sittande revisor. Johan Fransson, JF Revision AB , Täby.

Punkt 11        Arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 330 000 kr att fördelas med 90 000 kr till ordföranden och 60 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete. Arvodet utgår så som lön där bolaget står för lagstadgade avgifter.

Arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.

Punkt 12        Föreslås omval av Michael Lindström, Peter Larsson, Lars Save och nyval av Lars Dalin och Sam Olofqvist som ordinarieledamöter. Lars Save föreslås väljas som styrelsens ordförande. Noterades att styrelsens ordförande Tarja zu dem Berge och styrelseledamoten Bajram Nuhi avböjt omval.

Punkt 13        Valberedningen ska inför årsstämman 2019 utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 september 2018 samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om någon av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största ägarregistrerade aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. Denna instruktion föreslås gälla till dess en senare kommande stämma beslutar om ändring av denna instruktion. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

 •  ordförande vid årsstämma,
 •  antal bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen,
 •  ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen,
 •  arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
 •  i förekommande fall, val av revisor,
 •  arvode till revisor, och
 •  eventuella förändringar i instruktioner för valberedningen.

Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman, i relevanta fall.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.

Styrelsens förslag

Punkt 8b – Resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att på grund av bolagets finansiella ställning ingen utdelning lämnas.

Punkt 14 – Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare

Allmänt

Ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare ska fastställas till marknadsmässiga nivåer och ska bestå av fast lön, eventuell örlig lön, pension samt eventuella övriga förmåner.

Fast lön

Ersättningen i form av fast lön ska stå i proportion till befattningshavarens erfarenhet, ansvar och befogenhet.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen ska vara maximerad till en årslön och baseras huvudsakligen på tydliga målrelaterade prestationer.

Pension

De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden. Pensionen ska baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar alternativt omfattas av den allmänna pensionsplanen, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.

Uppsägningslön och avgångsvederlag

Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 6 månadslöner för respektive befattningshavare.

Övriga förmåner

Övriga förmåner utgörs för Bolaget av sedvanliga förmåner enligt lokal praxis.

Beslutsprocesser

Frågan om ersättning till ledande befattningshavare behandlas av verkställande direktören. Ersättning till verkställande direktören behandlas av styrelsen.

Dessa riktlinjer får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 15 – Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier i syfte att tillföra bolaget en emissionslikvid om cirka 8 000 000 kronor på följande villkor.

(1)           Styrelsen eller den styrelsen utser inom sig bemyndigas att, senast fem vardagar före avstämningsdagen, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska kunna ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut och därmed de antal nya aktier varje befintlig aktie berättigar till teckning av, samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.

(2)           Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 25 maj 2018.

(3)           Ägare av aktier i Amnode ska äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid övergång av teckningsrätt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye innehavaren av teckningsrätten.

(4)           För det fall att inte samtliga aktier tecknats med primär eller subsidiär företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan primär eller subsidiär företrädesrätt, varvid sådana aktier ska tilldelas dem som anmält intresse av att teckna aktier utan primär eller subsidiär företrädesrätt, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

(5)           Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 28 maj 2018 till och med den 12 juni 2018. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

(6)           De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

trädda aktierna.

Punkt 16 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens förslag till beslut, information om föreslagna styrelseledamöter och revisor, valberedningens fullständiga förslag och motiverat yttrande, styrelsens redogörelse för utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare samt revisorsyttrande över tillämpning av riktlinjer för lön och annan ersättning hålls tillgängliga hos Bolaget på Södermälarstrand 65 C, i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.amnode.se, senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 174 447 704 aktier och lika många röster öster i Bolaget. Bolaget äger inga egna aktier.

______________

Stockholm 17 april 2018

Amnode AB

Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar