Kommuniké från extra bolagsstämma i Amnode

Extra bolagsstämma har avhållits den 3 augusti 2018 i Amnode AB hos dotterbolaget AM Stacke Group i Gnosjö. Extra bolagsstämman beslutade att:

  • ändra bolagets bolagsordning genom att § 4 får följande lydelse: ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 000 000 kr och högst 32 000 000 kr. Antalet aktier skall vara lägst 160 000 000 och högst 640 000 000 stycken.
  • minska bolagets aktiekapital med 17 444 771,60 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier. Efter minskningen uppgår bolagets aktiekapital till 8 722 385,20 kronor, fördelat på 174 447 704 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor.
  • godkänna styrelsens beslut av den 15 april 2018 om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Som kommunicerats i kallelsen till extra bolagsstämman syftade beslutet endast till att kunna registrera den redan kommunicerade företrädesmissionen av aktier – där teckning av aktier redan har ägt rum – inte till att emittera några ytterligare aktier utöver de aktier som omfattas av den beskrivna företrädesemissionen.

Gnosjö 3 augusti 2018

Styrelsen

Frågor till ordf. Lars Save, 070 590 18 22, eller vår hemsida www.Amnode.se

Om Amnode

Koncernen Amnode består av det noterade moderbolaget Amnode AB, ett rörelsedrivande dotterbolag AM Stacke Group AB, Gnosjö med sina tre dotterbolag Stacke Mattssons AB, SGV Forging in Skultuna AB och Stacke Sourcing AB.

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Prenumerera

Dokument & länkar