• news.cision.com/
  • Amnode/
  • Osäkerhet kring Amnodes finansiella ställning – risk att verksamheten inte kan finansieras i tolv månader framöver

Osäkerhet kring Amnodes finansiella ställning – risk att verksamheten inte kan finansieras i tolv månader framöver

Report this content

Amnode AB (”Amnode”) har liksom flertalet andra verkstadsföretag sett stora nerdragningar av sina utleveranser och därmed faktureringsvolymer som följd av Coronavirusets framfart och Amnodes stora kunders produktionsstopp. Amnodes genomförde och avslutade framgångsrikt sin företrädesemission i mars och säkrade tillgången till viss rörelselikviditet som nu snabbt minskar på grund av Amnodes kunders produktionsstopp. Återstarten denna vecka hos flera av kunderna är glädjande. Takten i våra kunders återhämtning och avrop på leveranser igen är helt avgörande för Amnode men är i dagsläget mycket osäker och omöjligt att förutse. Styrelsen bedömer följaktligen att Amnodes finansiella ställning är högst osäker de kommande månaderna och risk finns att verksamheten inte kan finansieras över sommaren.

Amnode är i tät dialog med sina stora kunder, sin bank och använder de övriga instrument som samhället erbjuder för att försöka säkra koncernens behov av rörelselikvid. Korttidsarbete på båda produktionsenheterna och den sänkta arbetsgivaravgiften, ger vissa ekonomiska lättnader för Amnode den närmaste tiden. Vidtagna åtgärder har sänkt Amnodes kostnader med ca 7,5 mkr på årsbasis, varav samhällets olika stödformer bidrar med cirka hälften, vilket hjälper de närmaste månaderna men är fortsatt svårbedömt vad gäller helårseffekten. Trots besparingarna kvarstår dock det mycket osäkra läget, framförallt är det mycket svårt att bedöma orderbokens utveckling framöver.

Produktionen hos våra kunder har så sakta kommit igång men osäkerheten är mycket stor kring vilket behov Amnodes kunder har av Amnodes tjänster fram till sommaren och inte minst vilken produktionstakt som därefter kommer att kunna upprätthållas. Bedömningen är att Amnodes orderbok är dryga 40% lägre än den var för en månad sedan, innan Coronaeffekten och då Amnodes kunder produktionsstoppade. Det är mycket osäkert och till stor del utanför Amnodes kontroll, hur fort den kan byggas upp igen. I dagsläget gör Amnode ett osäkert estimat om ca 15 % orderbortfall på helåret 2020.

Mot bakgrund av ovan är det därmed svårbedömt och osäkert om bolaget kommer att kunna finansiera sin verksamhet de kommande tolv månaderna. I avsaknad av större ägare kan det inte uteslutas att bolaget ännu en gång kan tvingas vända sig till sina aktieägare för att be om mer rörelsekapital. Något underlag för ett eventuellt sådant beslut föreligger inte och styrelsen undersöker alla alternativa vägar att säkra tillgången till rörelsekapital i denna svåra stund.

Amnode återkommer med närmare information så snart sådan finns.

Bolagets delårsrapport för perioden jan-mars 2020 offentliggörs den 28 maj 2020.

Amnode AB

Lars Save

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Denna information är sådan information som Amnode AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl. 16.30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar