Utfall i Amnodes säkerställda företrädesemission

Tilldelning i Amnodes har nu skett. Totalt har därmed 87 223 852 nya aktier tecknats till teckningskursen 0,15 kronor. Efter emissionen har Amnode totalt 174 447 704 aktier.

Amnode tillförs genom emissionen en emissionslikvid om ca 13,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 2,4 MSEK. Aktiekapitalet ökar med 4 361 192,60 till 8 722 385,20 kronor. (efter nedsättning och nyteckning i emissionen). Emissionen som var säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier, tecknades med företräde till 51,44 procent, (varav 3,4 procent tecknades genom kvittning av fordran av Samnode AB) och utan företrädesrätt till 30,78 procent. De resterande 17,78 procent tecknades av garanterna.

Avräkningsnotor på tilldelningen utan företrädesrätt beräknas sändas ut den 2 januari 2018 med likviddag den 4 januari 2018. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller inga avräkningsnotor.

Handel med BTA
Handel med BTA (betald tecknad aktie) pågår till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske under vecka 2 (januari) 2018.

Rådgivare
Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen.

Bokslutskommunikén för 2017 publiceras den 18 februari 2018.

Stockholm 2017-12-29
Amnode AB

Styrelsen

Frågor till. VD Lars Save, 070 590 18 22, www.Amnode.se

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Prenumerera

Dokument & länkar