Utfallet i Amnodes företrädesemission blev 12,5 MKR

Report this content

Tilldelning i Amnodes företrädesemission har nu skett. Totalt har 251 172 460 aktier, 80 %, nya aktier tecknats till en teckningskurs om 0,05 kr. Efter det att emissionen har registrerats kommer Amnode totalt ha 565 178 327 nya aktier.

Amnode tillförs genom emissionen en kontant emissionslikvid om ca 12,5 mkr före avdrag för emissionskostnader om cirka 2,8mkr. Emissionen medför en ökning av aktiekapitalet om 12 558 623 kr. Emissionen, som var delvis säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier, tecknades med företräde till ca 50,2 procent mot kontant likvid och med 6,4 % mot kvittning och utan företrädesrätt till ca 6,4 procent. De resterande 37,0 procent tecknades av garanterna enligt avtal.

Alla tecknare har erhållit tilldelning enligt önskemål.

Handel med BTA

Handel med BTA (betald tecknad aktie) pågår till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas kunna ske senast vecka 20

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen.
Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med emissionen

Delårsrapport 1, jan – mars 2019 publiceras den 23 maj 2019.

Stockholm 2019-04-12
Amnode AB

Styrelsen

Frågor till. Ordf. Lars Save, 070 590 18 22, www.Amnode.se, info@Amnode.se

Denna information är sådan information som Amnode AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg för offentliggörande den 12 april 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar