• news.cision.com/
  • Analyst Group/
  • Möjlighet att investera i ett innovativt medtechbolag som med en unik teknologi kan reducera sjukvårdskostnader och adresserar ett stort kliniskt behov

Möjlighet att investera i ett innovativt medtechbolag som med en unik teknologi kan reducera sjukvårdskostnader och adresserar ett stort kliniskt behov

Report this content

   
Ett av tio barn föds idag för tidigt och en stor del av dessa behöver intensivvård, vården är komplicerad och vårdpersonalen står inför många svåra medicinska bedömningar där beslutsunderlaget ofta är bristfälligt. En av många utmaningar är att barnen har underutvecklade lungor som inte kan syresätta blodet, vilket kan leda till livshotande tillstånd. Dagens monitoreringsmetoder är riskfyllda och bristfälliga, varför det behövs ny modern medicinteknik som kan ersätta eller komplettera dagens standard-of-care.
 
GPX Medical har en patenterad lungövervaknings-teknologi som är en säker och icke-invasiv metod
för kontinuerlig övervakning av för tidigt födda barns lungor som kan fylla en viktig plats i neonatalvården. Den möjliggör att allvarliga tillstånd kan behandlas omgående genom att den omedelbart varnar om komplikationer tillstöter. Med GPX Medicals produkt NEOLA® kan nya förutsättningar skapas för ett bättre omhändertagande, färre intensivvårdsdagar och i slutändan mindre sjuklighet för barnen i neonatalvården. 
 
Den långsiktiga ambitionen är att fortsätta utveckla fler medicintekniska produkter inom lungövervakning som även kan övervaka äldre barn, och i framtiden även vuxna. Då GPX Medicals teknologi kan tillämpas på andra delar av kroppen än bara lungorna kan ytterligare möjliga tillämpningar identifieras, idag har bolaget bland annat ett pågående projekt för att utvärdera potentialen inom diagnostik av bihåleinflammation.
  
”GPX Medical står inför en kommersialiseringsfas där CE-märkning, FDA-godkännande, marknadslansering och efterföljande försäljningsutveckling utgör viktiga milstolpar likväl som värdedrivare i aktien. Produktprototypen har i forskningsstudier redan visat sig uppfylla i huvudsak de nödvändiga funktions- och prestandakraven, vilket talar för en snabbare väg till marknaden. Målsättningen är att validera NEOLA® under år 2022 och lansera första versionen under år 2023, där målbilden är att nå 10 procent av marknaden, motsvarande en försäljning om ca 600 miljoner kronor till år 2026. Med tydlig nytta för vården i kombination med rätt förutsättningar för tillväxt, utgör GPX Medical en intressant investeringsmöjlighet”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.
 
GPX Medical genomför nu en emission inför notering på Nasdaq First North om  ca 25,9 MSEK (inkl. övertilldelningsoption om ca 3,4 MSEK).
 
Läs mer om GPX Medical samt noteringsemissionen här
Se intervju med VD här

Prenumerera