Andra AP-fonden avvecklar ägandet i ytterligare 19 fossilbolag

Report this content

Andra AP-fonden minskar ytterligare sin finansiella risk inom fossil energi. Det innebär att fonden avinvesterar aktierna i ytterligare 11 kolbolag och åtta olje- och gasbolag. Totalt rör det sig om innehav till ett marknadsvärde om cirka 550 miljoner kronor.

2014 gjorde Andra AP-fonden sin första riskanalys av fossilenergibolag utifrån ett klimatriskperspektiv och beslutade då att avinvestera från totalt 20 fossilenergibolag. Fonden gör årligen en uppföljning av den analysen, utifrån de kriterier som satts upp, för att undersöka vilka bolag som uppfyller kriterierna. Uppföljningen per den siste december 2015 resulterar i att fonden avinvesterar från ytterligare 11 kolbolag samt åtta olje- och gasbolag. I de nya kolbolag som identifierats har fonden inga innehav. Ett olje- och gasbolag har återinförts i fondens jämförelseindex eftersom det inte längre finns grund för avinvesteringar enligt fondens kriterier. Totalt har nu fonden avinvesterat från 23 kolbolag samt 15 olje- och gasbolag.

– Utgångspunkten för fondens arbete med att analysera finansiella klimatrisker är att bedöma om de klimatrisker som bolagen står inför är prissatta av marknaden. Både vår analys av fossilenergibolag samt den vi gjorde i slutet av förra året av kraftsektorn är gjord utifrån fondens uppdrag att ta hänsyn till etik och miljö utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning. Därför är båda analyserna gjorda utifrån ett finansiellt perspektiv. Att avinvestera från dessa bolag bidrar till att skydda fondens långsiktiga avkastning, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden.


De kolbolag som har identifierats har en omsättning som i huvudsak kommer från försäljning av energikol. Dessa bolag möter stora finansiella klimatrisker på grund av kolets negativa miljö- och hälsoaspekter.

Vad gäller olje- och gasbolag har fonden identifierat ett antal bolag som har en stor finansiell exponering mot högkostnadsprojekt, som till exempel utvinning av oljesand. Fondens bedömning är att dessa bolag möter stora finansiella klimatrisker och att sannolikheten är hög för att dessa projekt antingen kommer att ”strandas” eller bli olönsamma.

Totalt har fonden haft innehav för cirka 550 miljoner kronor i de 19 bolag som identifierats. Fonden har sålt samtliga aktier i de identifierade bolagen. Kapitalet som frigjorts har återinvesterats över samtliga sektorer.För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, på telefon 031 704 29 00.

Taggar:

Dokument & länkar